Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda Nazary mehanika dersinden Açyk internet olimpiadasynyň
DÜZGÜNNAMASY

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda Nazary mehanika dersinden Açyk internet olimpiadasynyň düzgünnamasy

Hormatly Prezidentimiziň bilimli, ylymly, giň dünýägaraýyşly, döwrümize mynasyp, kämil nesil kemala getirmek barada öňümizde goýan wezipelerinden ugur alyp, zehinli talyplary ýüze çykarmak we höweslendirmek, olary ylmy gözleglere ugrukdyrmak,, okuw dersleri boýunça bilimlerini çuňlaşdyrmak, döwlet hem-de halkara bäsleşiklerine taýýarlamak, bu ugurda ýokary okuw mekdepleriniň arasynda netijeli aragatnaşygy ýola goýmak maksady bilen, Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli Türkmen oba hojalyk institutynda 2021-nji ýylyň 7-nji oktýabrynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda Nazary mehanika dersinden Açyk internet olimpiadasynyň geçirilmegi meýilleşdirilýändigini Size habar berýäris.

Olimpiadanyň geçiriliş tertibi:

 1. Olimpiadan Türkmenistanyň ähli ýokary okuw mekdepleriniň dürli ugurlarynyň, hünärleriniň ýokary bilim maksatnamalary boýunça okaýan 1-nji, 2-nji we 3-nji ýyl talyplary gatnaşyp bilerler.
 2. Olimpiada her ýokary okuw mekdebinden 5 talypdan ybarat bolan toparlar gatnaşyp bilerler.
 3. Olimpiada onlaýn görnüşinde geçiriler we gözegçilik ediler.
 4. Olimpiada 2 görnüşde geçiriler:
  • Olimpiadanyň birinji görnüşi şahsy bäsleşik görnüşinde geçirilip, oňa gatnaşyjylara 100 sany soragdan ybarat bolan test soragnamalary berler.
  • Olimpiadanyň ikinji görnüşi toparlaýyn esasda geçirilip, “Breýn-ring” bäsleşigi görnüşinde geçiriler. “Breýn-ring” bäsleşigine her ýokary okuw mekdebinden 3 talyp bir topar hökmünde gatnaşyp biler. Talyp sany 3-e ýetmeýän topar öz islegi boýunça 3-den az talyp bolup, 1 topar hökmünde hem gatnaşyp biler.
 5. Açyk internet olimpiadasynyň rejesi:
  • 08:00-09:00 – Widegözegçiligi gurnamak we ýola goýmak
  • 09:00-10:00 – Internet olimpiadanyň açylyş dabarasy
  • 10:00-12:00 – Olimpiadanyň şahsy bäsleşik tapgyry
  • 12:00-14:00 – Günortanlyk arakesmesi
  • 14:00-15:00 – Internet olimpiadanyň şahsy bäşleşik tapgyrynyň netijeleriniň jemlenilmegi
  • 15:00-16:00 – Bäsleşigiň toparlaýyn bäsleşik tapgyry
  • 16:00-17:00 – Toparlaýyn bäsleşik tapgyrynyň netijeleriniň jemlenilmegi
 6. Bäsleşige gatnaşyjy talyplara internet olimpada gatnaşmaga rugsat berýän login we açar sözleri, ýokary okuw jaýyndan bellenen ýörite jogapkär mugallymyň elektron-poçtasyna ugradylar. Bäsleşige şu aşakdaky salgylanma boýunça gatnaşyp bolar:
  http://tohi.nesil.edu.tm/login/index.php
 7. Netijeleri olimpiadanyň her görnüşi boýunça aýratynlykda jemlenýär we şahsy hem-de toparlaýyn görnüşde hasaba alynýar.
 8. Olimpiadanyň birinji şahsy bäsleşik görnşi boýunça ýeňijileri sany, oňa gatnaşyjylaryň sanyna baglylykda kesgitlanilýär. Talyplaryň 10%-ne I orun, 15% II orun, 20%-ne III orun berler.
 9. Olimpiadanyň ýeňijileri bolan talyplary we toparlar Türkmen oba hojalyk institutynyň rektorlygynyň I, II, III derjeleri diplomlar bilen sylaglanar. Ýeňiji bolan talyplaryň ýolbaşçy mugallymlaryna minnetdarlyk hatlary gowşurylar.
 10. Olimpiadanyň ýeňijileri baradaky maglumatlar institutyň www.tohi.edu.tm web sahypasynyň ýörite bölümine ýerleşdiriler.
 11. Türkmen oba hojalyk institutynyň guramagynda geçirilýän Nazary mehanika dersinden Açyk internet olimpiadasynyň şahsy bäsleşiginiň
  NETIJELERI

  T/b Gatnaşyjynyň familiýasy we ady ÝOM-yň ady Meseleler boýunça toplan baly Orny
  1Kakageldiýew DaýançTOHU89I
  2Garryýewa BibisaraTITUKI83I
  3Ataýew OrazgeldiTOHI83I
  4Gylyjow YhlasTITUKI81I
  5Akmyradowa ÝazbegençTOHU78II
  6Rejepowa JahanTOHI70II
  7Söýünhanow ÖwezmuhammetTDBGI68II
  8Öräýew TirkeşTDMugI64II
  9Babamuradow ŞöhratTDEI61II
  10Aşyrow BagtyýarTTII57II
  11Öräýew Mekan TDBGI56III
  12Myratmuhammedow BegmyratTOHU55III
  13Ýumykowa Aýjeren TDBGI47III
  14Düwmädow Ahmet TDBGI47III
  15Hojaýewa TäzegülTOHI45III
  16Gylyçgeldiýewa GyzylgülTDEI45III
  17Annaýew Ýazmyrat HNGU44III
  18Ýazjumaýewa AýnaTDEI44III
  19Annalyýew GuwançTOHI44III
  20Iljanow ParahatHYYÖU44III
  21Çaryýew MeýlisTTII43
  22Suwhanberdiýew DöwletTDEI42
  23Tukatow AhmetTOHU40
  24Kakageldiýew MuhammetmyratTOHU40
  25Muhammedow Aziz TDMugI39
  26Ýadygerow Haýrulla TDMugI39
  27Nurgeldiýew Ismail TTII38
  28Çaryýew TaňryberdiTTII38
  29Kössekowa Läle HNGU38
  30Atdaýew ÝazmyratTITUKI37
  31Yzbasdyýew Guwanç TDBGI36
  32Sopyýew HanmyratHYYÖU34
  33Agabaýew AýdogdyHYYÖU33
  34Artykowa AýsenemHYYÖU33
  35Gurbangeldiýew GulşatTDEI32
  36Nurjykow Aýmyrat HNGU30
  37Ýakupbaýew Eldarjan HNGU29
  38Annaýew BaýramgeldiTITUKI26
  39Işanowa GülaýymTOHI25
  40Jumaýew SahyHYYÖU24
  41Orazgeldiýew Serdar HNGU24

  Türkmen oba hojalyk institutynyň guramagynda geçirilýän Nazary mehanika dersinden Açyk internet olimpiadasynyň toparlaýyn bäsleşiginiň
  NETIJELERI

  T/b Ýokary okuw mekdebiniň ady Meseleler boýunça toplan baly Orny
  1Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty17I
  2S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti17I
  3Türkmen oba hojalyk instituty15II
  4Türkmenistanyň inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary instituty14III
  5Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty12
  6Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty12
  7Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty10
  8Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti4
  9Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti1

  Habarlaşmak üçin tel: +99363865702
  E-poçta: tohi@online.tm

  Türkmen oba hojalyk institutynyň
  guramaçylyk topary