Zehin bäsleşiginiň netijeleri!

Zehin bäsleşiginiň netijeleri!

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda, Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygynyň dabaralandyrylýan 2021-nji ýylyna «Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň dowamynda geçirilýän çäreleriň hemmesiniň şanly sene mynasybetli guralýandygy aýratyn guwançlydyr.

Döwlet Baştutanymyzyň tagallalary netijesinde berilýän bilimiň hilini dünýä derejesinde laýyk ýola goýmak, ýaş neslimize döwrümiziň ösen talaplaryna laýyk bilim we terbiýe bermekde milli ruha ýugrulan, türkmen halkynyň geçmişde ýörelge edinen, taryhy döwürleriň içinde gaýnap, durmuşyň synaglaryndan geçip, biziň günlerimize çenli gelip ýeten milli edep-terbiýe mekdebini ýörelge edinmek, onuň bilen ugurdaşlykda ösen döwletleriň bilim ulgamyny dolandyrmakdaky tejribesine daýanmak arkaly ägirt uly işler amala aşyrylýar.

Sanly ulgamyň mümkinçiliklerinden peýdalanyp talyplaryň okuwdan boş wagtlaryny gyzykly geçirmek maksady bilen, Türkmen oba hojalyk instituty şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk baýramçylygy mynasybetli institutyň we Daşoguz welaýatynyň orta hünär okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda uzak aralykdan sanly ulgam arkaly “Sanly bilim – döwrebap ösüşleriň binýady” atly zehin bäsleşigi geçirildi.

Geçirilen bäsleşikde talyplaryň bellän jogaplary birnäçe talaplar boýunça barlanylyp, ýerler şu aşakdaky tertipde paýlanyldy.

  • I-orun Beki Seýtäkow adyndaky mugallymçylyk mekdebiniň talyby: Amedowa Maýsa
  • II-orun Gurbansoltan eje adyndaky Daşoguz lukmançylyk mekdebiniň talyby: Annaorazow Gadam
  • III-orun Daşoguz agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň talyby: Pirmedow Daýanç
  • IV-orun Daşoguz welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebiniň talyby: Şihiýew Nurýagdy

Baýrakly orunlara mynasyp bolan ähli talyplary tüýs ýürekden gutlaýarys, gutlamak bilen size, şeýle hem ähli bäsleşige gatnaşyjylara okuwlaryňyzda diňe üstünlikleriň ýaran bolmagyny arzuw edýäris.