TÜRKMEN OBA HOJALYK INSTITUTYNYŇ TALYPLARYNYŇ ÜSTÜNLIKLERI

TÜRKMEN OBA HOJALYK INSTITUTYNYŇ TALYPLARYNYŇ ÜSTÜNLIKLERI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzda ylym-bilim ulgamyny ösdürmäge, ýaşlara hünär öwredilişini dünýä ülňülerine laýyk gelýän derejä çykarmaga uly üns berilýär. Hormatly Prezidentimiziň durmuşa ornaşdyrýan bilim syýasatynyň we düýpli bilim özgertmeleriniň netijesinde milli bilim ulgamy güýçli depginler bilen ösdürilýär, bilim-terbiýe bermek we hünär öwretmek işi barha kämilleşýär.

Ýaşlara bilim bermegi ylmy esasda guramak, okuw mekdeplerine okatmagyň häzirkizaman kämil usullaryny ornaşdyrmak, mugallymlaryň hünär taýýarlygyny kämilleşdirmek, ýurdumyzyň oba hojalyk pudagy üçin halkara derejeli bilermenler bilen bäsleşmäge ukyply hünärmenleri taýýarlamak ugrunda durmuşa geçirilýän işler, zehinli ýaşlarymyzyň gazanýan üstünlikleri Hormatly Prezidentimiziň döredip berýän ajaýyp mümkinçilikleriniň miwesidir.

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen sanly bilim ulgamyny ösdürmek boýunça alnyp barylýan işler ýokary okuw mekdebimizde geçilýän okuw sapaklarynyň hilini ýokarlandyrmaga, talyplaryň ukyp-başarnyklaryny artdyrmaga ýardam berýär. Muňa talyplarymyzyň sanly tehnologiýalary ulanmak arkaly geçirilýän halkara internet bilim bäsleşiklerine yzygiderli gatnaşyp gazanýan üstünlikleri hem şaýatlyk edýär.

2021-nji ýylda institutyň talyplary halkara internet ders bäsleşiklerinde 50 sany baýrakly orna, şol sanda 11 sany altyn medala, 11 sany kümüş medala, 14 sany bürünç medala, 5 sany I derejeli, 7 sany II derejeli we 2 sany III derejeli diplomlara, döwlet derejesinde geçirilen internet ders bäsleşiklerinde 43 sany baýrakly orna, şol sanda 8 sany I derejeli, 24 sany II derejeli we 11 sany III derejeli diplomlara mynasyp boldular.

Institutda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda inžener we kompýuter grafikasy boýunça 2-nji Açyk olimpiadasy geçirilip, oňa ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň 9 sanysyndan jemi 80 talyp gatnaşdy. Talyplarymyz bu ders bäsleşiginde 4 sany I derejeli, 4 sany II derejeli, 1 sany III derejeli diplomlara mynasyp boldular.

Institutyň talyplary 2021-nji ýylyň 16-njy iýunynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň okuw dersleri boýunça geçirilen Döwlet bäsleşigine gatnaşyp, örän oňat çykyş etdiler. Ders bäsleşigine 24 sany talyp gatnaşyp, olar 22 sany baýrakly orna mynasyp boldular. Bäsleşigiň jemi boýunça talyplar 12 sany 1-nji orna, 9 sany 2-nji orna we 1 sany 3-nji orna mynasyp boldular.

Hormatly Prezidentimiziň Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe «Türkmenistan - parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda halkymyzyň eşretli, bagtyýar durmuşda ýaşamagy, ýaş neslimiziň döwrebap bilim-terbiýe almagy ugrunda alyp barýan il-ýurt bähbitli, dünýä ähmiýetli döwletli işleriniň hemişe rowaçlyklara beslenmegini tüýs ýürekden arzuw edýäris!

Hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak, belent başynyň hemişe aman bolmagyny dileg edýäris!