"Türkmen obasy - bagtyýarlyk mekany" atly döredijilik bäsleşiginiň netijeleri yglan edildi

"Türkmen obasy - bagtyýarlyk mekany" atly döredijilik bäsleşiginiň netijeleri yglan edildi

“Türkmenistanda ýaşlar barada döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasynda” we ony amala aşyrmak boýunça Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň iş meýilnamasynda, şeýle hem ýurdumyzyň degişli ministrlikleri, pudaklaýyn dolandyryş edaralary, jemgyýetçilik birleşikleri we syýasy partiýalary bilen bilelikde ýerine ýetirilmeli çäreleriň meýilnamasynda kesgitlenen wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen, Türkmen oba hojalyk institutynda 2021-nji ýylyň 1-nji noýabryndan 1-nji dekabry aralygynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp ýaşlarynyň arasynda Halkara Bitaraplyk güni we Garaşsyz Watanymyzyň baky Bitaraplygyna eýe bolmagynyň 26 ýyllygy mynasybetli geçirilen «Türkmen obasy – bagtyýarlyk mekany» atly döredijilik bäsleşiginiň ýeňijileri:

MAKALALAR boýunça

  Baş baýrak:
 1. Toýly Muhammetdurduýew, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň žurnalistika hünäriniň 3-nji ýyl talyby.

  I orun:
 1. Rüstem Işangulyýew, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň institutynyň hukuk fakultetiniň 2-nji ýyl talyby.

  II orun:
 1. Jennet Bäşimowa, Türkmen oba hojalyk institutynyň Gidromeliorasiýa we oba hojalygyny mehanizmleşdirmek fakultetiniň Oba hojalygyny mehanizmleşdirmek hünäriniň 4-nji ýyl talyby.
 2. Humaý Mätjanowa, Türkmen döwlet medeniýet institutynyň Syýahatçylyk fakultetiniň 4-nji ýyl talyby.

  III orun:
 1. Aýnur Nurmuhammedowa, Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň talyby.
 2. Jennet Babamyradowa, S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň Weterinar lukmançylygy fakultetiniň Atçylyk hünäriniň 4-nji ýyl talyby.
 3. Gurbanmyrat Aşyrow, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara žurnalistikasy fakultetiniň I ýyl talyby.

  Höweslendiriji:
 1. Oguljeren Hudaýnazarowa, Türkmen oba hojalyk institutynyň 4-nji ýyl talyby.
 2. Batyr Ilamanow, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň institutynyň hukuk fakultetiniň 2-nji ýyl talyby.
 3. Allanur Gurbanow, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň institutynyň hukuk fakultetiniň 3-nji ýyl talyby.
 4. Ylýas Halykow, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň taryh fakultetiniň taryh hünäriniň 2-nji ýyl talyby.

GOŞGULAR boýunça

  Baş baýrak:
 1. Altyngözel Amanmämmedowa, Türkmen döwlet medeniýet institutynyň syýahatçylyk fakultetiniň talyby.

  1-nji orun:
 1. Sapa Sapaýew, Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň orkestr saz gurallary fakultetiniň üflenip we kakylyp çalynýan saz gurallary hünäriniň 4-nji ýyl talyby.
 2. Mähri Alymowa, Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň ynsanperwer-durmuş bilimleri fakultetiniň mekdebe çenli bilim we terbiýe hünäriniň 2-nji ýyl talyby.
 3. Kerimberdi Hakberdiýew, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň türkmen dili we edebiýaty fakultetiniň žurnalistika hünäriniň 3-nji ýyl talyby.

  2-nji orun:
 1. Oguljeren Hudaýnazarowa, Türkmen oba hojalyk institutynyň 4-nji ýyl talyby.
 2. Sona Halykowa, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň halkara žurnalistikasy fakultetiniň 4-nji ýyl talyby.
 3. Aýlar Mämmedowa, S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň dokma önümçiligi fakultetiniň 3-nji ýyl talyby.

  3-nji orun:
 1. Aýgözel Garlyýewa, Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň türkmen dili we edebiýaty hünäriniň 5-nji ýyl talyby.
 2. Pälwan Jumamyradow, Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň kesel bejeriş fakultetiniň 2-nji ýyl talyby.
 3. Aýmyrat Hudaýberdiýew, Türkmen oba hojalyk institutynyň tehniki hyzmatyň guralyşy we tehnologiýasy hünäriniň talyby.

  Höweslendirijiler:
 1. Ogultäç Mämmetdurdyýewa, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň pars dili we edebiýaty hünäriniň 4-nji ýyl talyby.
 2. Nurana Haýtanowa, Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň pediatriýa fakultetiniň pediatriýa hünäriniň talyby.
 3. Aýgül Mämmetgurbanowa, Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň kesel bejeriş fakultetiniň 2-nji ýyl talyby.
 4. Rahmannazar Jumaýew, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň halkara gatnaşyklary fakultetiniň 5-nji ýyl talyby.
 5. Ogulnar Orazmyradowa, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň halkara žurnalistikasy fakultetiniň 1-nji ýyl talyby.
 6. Tawus Akjaýewa, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň halkara žurnalistikasy fakultetiniň 3-nji ýyl talyby.
 7. Humaý Meredowa, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň halkara žurnalistikasy fakultetiniň 1-nji ýyl talyby.
 8. Agaýusup Ýakubow, Türkmen oba hojalyk institutynyň agronomçylyk fakultetiniň agrohimiýa we topragy öwreniş hünäriniň 4-nji ýyl talyby.
 9. Sapa Pirnazarow, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby-deňiz institutynyň 5-nji ýyl talyby.
 10. Halyl Akyýew, Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň türkmen dili we edebiýaty fakultetiniň türkmen dili we edebiýaty hünäriniň 1-nji ýyl talyby.
 11. Alym Joraýew, Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň ynsanperwer-durmuş bilimleri fakultetiniň başlangyç bilimiň mugallymçylygy we psihologiýasy hünäriniň 3-nji ýyl talyby.

HEKAÝALAR boýunça

  Baş baýrak:
 1. Myrat Guwanjow, S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň Oba hojalygynda Buhgalter hasaby we audit hünäriniň 5-nji ýyl talyby.

  I orun:
 1. Gülşat Ahunowa, Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň žurnalistika hünäriniň talyby.
 2. Diýar Yhtyýarow, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň geografiýa fakultetiniň daşky gurşawy öwreniş hünäriniň talyby.

  II orun:
 1. Döwletgeldi Ýoldaşow, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň institutynyň Içerki goşunlar fakultetiniň 2-nji ýyl talyby.
 2. Nury Sakçyýew, S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň Et-süýt önümlerini gaýtadan işlemek hünäriniň 1-nji ýyl talyby.

  III orun:
 1. Oguljeren Hudaýnazarowa, Türkmen oba hojalyk institutynyň 4-nji ýyl talyby.
 2. Gunça Hamedowa,Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara žurnalistikasy fakultetiniň 2-nji ýyl talyby.

  Höweslendiriji:
 1. Mähri Akmyradowa, S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň Maldarçylyk hünäriniň 3-nji ýyl talyby.
 2. Gyzlargül Annagurdowa, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara žurnalistikasy fakultetiniň 2-nji ýyl talyby.
 3. Sülgün Bazarowa, Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň žurnalistika hünäriniň talyby.