Täze ýaşaýyş jaýlar toplumy Daşoguzyň binagärlik toplumynyň üstüni ýetirer

Daşoguzyň merkezi böleginde – Al Horezmi köçesinde 6,5 gektar ýerde täze ýaşaýyş jaýlar toplumynyň gurluşygyna girişildi. Bu ýerde jemi 348 öýli dört gatly ýaşaýyş jaýlarynyň dokuzysy ulanylmga berler.

Olarda oňaýly ýaşaýyş üçin ähli şertler dörediler. Otaglary amatly ýerleşdirilen beýik depelikli giň öýlerde açyk giň eýwanlar ýa-da aýnalanan balkonlar, egin-eşik otaglary göz öňünde tutulan. Dört otagly öýüň umumy meýdany 204 inedördül metre golaýdyr, üç otaglysy – 171 inedördül metrdir. Şu günler «Merdana doganlar» hususy kärhanasynyň hünärmenleri täze jaýlaryň düýbüni tutýarlar.

Bu ýerde çagalar oýunlar meýdançalary, dynç alyş zolaklary, ulag duralgalary, maşgala dabaralaryny geçirmek we sadaka bermek üçin jaýlar, tehniki desgalar toplumy bolar. Jaýlaryň töweregine agaçlar ekiler we abadanlaşdyrylar.

Soňky ýyllarda Daşoguzyň şäher gurluşygynda ýerlerden we hereket edýän inženerçilik-tehniki kommunikasiýalardan ýerlikli peýdalanmaga uly üns berilýär. Döwrebap ýaşaýyş jaýlar toplumlary, durmuş we dynç alyş düzümleriniň binalary köne jaýlardan boşan ýerlerde gurulýar, şeýle hem şäher çägindäki boş ýatan ýerler özleşdirilýär.