ELIMDEN ÇYKAN – EGNIME ÝARAŞAR

Türkmen oba hojalyk institutynda egsilmez ruhubelentlige beslenip geçirilen “Elimden çykan – egnime ýaraşar” şygar bilen el işleriniň sergisi hem-de baýramçylyk çäresinde çykyş edenler türkmen milli däp-dessurlarynyň özboluşly aýratynlyklaryny giňden açyp görkezmek bilen milli şaý-seplerimiz, lybaslarymyz, olaryň aýratynlyklary barada gürrüň berdiler. Baýramçylyk çäresine gatnaşan mährem enelerdir, ýokary okuw mekdebiniň zenan mugallymlary türkmen halylarynyň adamzadyň köp asyrlyk taryhynyň köklerinden, edebi-ruhy gymmatlyklaryndan, asyrlaryň jümmüşinden sünnälenip çykan iň nepis sungat eserleri bolmak bilen özünde baý milli mirasymyzy jemläp Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň esasy ruhy binýatlarynyň biri bolup durýandygyny uly buýsanç bilen belläp geçdiler.

Gahryman hem mähriban Prezidentimiziň tagallasy bilen Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwri gadymy däp-dessurlarymyzyň belende göterilýän, milli gymmatlyklarymyza goýulýan sarpanyň artýan döwrüne öwrüldi. Türkmeniň medeni mirasy juda baý hem-de köp öwüşginlidir. Gelin-gyzlarymyzyň deňsiz-taýsyz el işleri milli mirasymyzyň aýrylmaz bölegidir.

Şeýle-de milli gymmatlygymyzyň baýramçylygy mynasybetli geçirilen baýramçylyk çäresiniň dowamynda milli mirasymyzy, Garaşsyz Diýarymyzy, Gahryman Arkadagymyzyň milli mirasymyzy, medeniýetimizi ösdürmekde alyp barýan tutumly işlerini wasp edýän aýdymlar has-da belentden ýaňlandy.

Örän guramaçylykly geçen çäräniň ahyrynda oňa gatnaşyjylar eziz diýarymyzda halkymyzyň bagtyýar ýaşamagy barada edýän atalyk aladalary üçin Hormatly Prezidentimize alkyş sözlerini aýtdylar. Hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak, tutumly işleriniň rowaç bolmagyny arzuw etdiler.