Методические советы

Miweli baglary ösdürip ýetişdirmek boýunça gollanma

Kerimowa U., Mämmetgulow K.

Bugdaýyň tohumçylygy boýunça gollanma

Myradow D,, Taýlakowa G.

Subtropiki miweli baglary ösdürip ýetişdirmek boýunça gollanma

Kerimowa U., Ýollybaýew A.

Mekgejöweni ösdürip ýetişdirmek boýunça gollanma

N. Kadyrow, G. Taýlakowa

Şalyny ösdürip ýetişdirmek boýunça gollanma

G. Taýlakowa, H. Agakişiýew

Suwdan peýdalanmagyň içerki hojalyk meýilnamasynyň düzülişi

Ö. Nazarmämmedow, Ö. Jumadurdyýew

Suwarymly ýerleriň melioratiw ýagdaýyna baha bermek boýunça GOLLANMA

Seýitgulyýew Ý.,Ýollybaýew A.

Pagtaçylykda mineral dökünlerden netijeli peýdalanmak boýunça GOLLANMA

Seýitgulyýew Ý.,Ýollybaýew A.

Ýaş göleleri saklamagyň we iýmitlendirmegiň netijeli usullary

A.Çerkezow, M.Meretmädow

Şorlaşan ýerlerde jöweniň we sudan otunyň ösdürilip ýetişdirilişi

A.Ýollybaýew, A.Gurbanow

Şorlaşan topraklarda gowaçanyň ösüşiniň fziologik we biohimiki görkezijilerine dökünleriň täsiri

D.Babaýew, N.Rahimowa

Gowaçanyň we güýzlük bugdaýyň ýapragyndan iýmitlendirilişi

K.Rozmetow, A.Ýollybaýew

Daşoguz welaýatynyň şertlerinde bezeg baglarynyň we gülleriň ösdürilip ýetişdirilişi

A.Ýollybaýew, M.Allamyradowa

Çekirtgelere garşy göreş çäreleriniň geçirilişi

K.Mämmetgulow, B.Ýusubowa

Bugdaýyň poslama keselleri we olara garşy göreş çäreleri

K.Mämmetgulow, B.Ýusubowa