Gahryman Arkadagymyzyň Türkmen oba hojalyk institutyna sapary

Şu ýylyň 31-nji maýynda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmen oba hojalyk institutyna gelip, bilim edarasynyň binagärlik aýratynlyklary, onda talyplaryň döwrebap bilim almaklary üçin döredilen şertler bilen tanyşdy we institutyň talyp ýaşlary bilen duşuşdy.

Talyplar bilen duşuşmazdan öňürti, hormatly Arkadagymyz welaýatyň Gubadag etrabynda 40 ýyldan gowrak wagt bäri kärendeçilik usulynda işleýän ussat daýhan Täzebaý Ataýew bilen gürrüňdeş bolup, onuň iş şertleri, maşgala ýagdaýy bilen gyzyklandy.

Tejribeli kärendeçiniň belleýşi ýaly, onuň ata-babasy daýhançylyk bilen meşgullanypdyr. Zähmetsöýer daýhanyň üç ogly, bir gyzy bar, olaryň hemmesi daýhançylyk bilen meşgullanýar. Bu maşgalanyň 3,5 müň gektar kärende ýeri bolup, olar kärende ýerlerinde bugdaý, gowaça we mekgejöwen ösdürip ýetişdirýärler.

Häzirki döwürde ýerden bol hasyl almak, ekinleriň dürli görnüşlerini ösdürip ýetişdirmek ugrunda zähmet çekýän daýhanlar üçin döwlet tarapyndan ähli zerur goldawlar berilýär. Daýhançylygyň ösdürilmegi, oňa işiň täze usullarynyň, häzirki zaman tejribeleriniň ornaşdyrylmagy bilen baglanyşykly meseleler döwletimiziň hemişelik üns merkezinde saklanýar.

Şeýlelikde, ýurdumyzda topraga yhlas edip, önüm öndürmek bilen meşgullanýan daýhanlar, kärendeçiler we hususyýetçiler üçin ýokary derejeli şertler döredilýär. Önüm öndürýän kärendeçiler ýer we suw serişdeleri, tehnika, dökünler hem-de ýokary hilli tohumlar bilen doly üpjün edilýär. Dünýäniň iň öňdebaryjy önüm öndürijileriniň kuwwatly tehnikalary daýhanlaryň hyzmatyndadyr. Bu bolsa ýurdumyzda azyk bolçulygynyň berkidilmeginde, halkymyzyň ter gök-bakja we miwe önümleri bilen üpjün edilmeginde aýratyn ähmiýetlidir.

Kärendeçi daýhan özi bilen duşuşyp, pikir alşandygy üçin Gahryman Arkadagymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, ekerançylykda mikrodökünleriň ulanylmagynyň, onuň bolsa topragyň arassalanmagyna, hasyllylygyň ýokarlanmagyna täsiri, şeýle hem tohumçylyk işini ylmy esasda kämilleşdirmegiň ähmiýeti barada gürrüň berdi.

Hormatly Arkadagymyz häzirki döwürde döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygy boýunça ýurdumyzda guşçulygy ösdürmek meselelerine zerur üns berilýändigini, şunda pudagyň iým binýadynyň döredilmegine täzeçil usulda çemeleşilýändigini aýtdy.

Alym Arkadagymyz daýhanyň tutuş halkymyz, ýurdumyz üçin bähbitli iş edýändigini aýdyp, kärendeçiligiň mundan beýläk-de ösdürilmegi ugrunda zerur tagallalaryň durmuşa geçirilýändigini belledi. Şeýle hem hormatly Arkadagymyz döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygy boýunça öndürilen önümleri merkezleşdirilen usulda kabul etmek bilen baglanyşykly meseleleri öwrenmek, ekerançylyk meýdanlarynyň suw bilen üpjünçiligini gowulandyrmak ugrunda degişli işleriň alnyp barylýandygy barada gürrüň berdi we daýhana asylly işlerinde üstünlik arzuw etdi.

Soňra hormatly Arkadagymyz institutyň mugallymlarydyr talyp ýaşlary bilen duşuşyp, oba hojalyk ylmyny mundan beýläk-de ösdürmegiň we okatmagyň täze usullaryny, bilim ulgamyna sanly ulgamy ornaşdyrmagyň, şeýle hem obasenagat toplumynyň ähli ugurlary boýunça zerur bolan ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamagyň meseleleri boýunça pikir alyşdy.

Häzirki döwürde ylmy ösdürmekde ykdysadyýetiň ähli pudaklarynda ylmy-barlaglaryň netijeliligini ýokarlandyrmak, sanly ulgamy ornaşdyrmak, ylmy-barlag edaralarynyň, ýokary okuw mekdepleriniň alymlarynyň mümkinçiliklerini ulanmak wajyp wezipeler hökmünde kesgitlenildi. Şunuň bilen baglylykda, milli bilim ulgamyny dünýäniň ösen ýurtlarynyň derejesine çykarmaga gönükdirilen özgertmelere laýyklykda, ylymly-bilimli, öňdebaryjy tehnologiýalardan gowy baş çykarýan ýaş nesli terbiýelemek boýunça giň möçberli işler durmuşa geçirilýär.

Alym Arkadagymyz institutyň talyp ýaşlarynyň we mugallymlarynyň ýokary okuw mekdebinde döredilen şertler, okatmagyň täzeçil usullarynyň ornaşdyrylyşy, institutda amaly sapaklaryň tejribe bilen utgaşdyrylyşy baradaky çykyşlaryny diňledi.

Bellenilişi ýaly, bu ýerde ýurdumyzyň obasenagat toplumy üçin ýokary bilimli we häzirki zaman tejribesinden ussatlyk bilen baş çykarýan hünärmenler taýýarlanylýar. Şeýle hem institutda ylmy iş bilen meşgullanmak, dünýä tejribesini içgin öwrenmek ugrunda ähli zerur şertler üpjün edildi. Bu bolsa talyp ýaşlaryň saýlap alan hünärine bolan höwesiniň artmagyny şertlendirýär.

Şeýle hem çykyş edenler institutyň talyplarynyň ýurdumyzda we halkara derejede geçirilýän çärelere yzygiderli gatnaşýandyklaryny aýtdylar. Munuň özi ýurdumyzda milli bilim ulgamyny hemmetaraplaýyn ösdürmek, oňa häzirki zamanyň ösen tejribesini, ylmyň gazananlaryny we sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunça döwlet derejesinde edilýän tagallalaryň aýdyň netijesi bolup durýar.

Duşuşyga gatnaşyjylar häzirki zaman ylmyny ösdürmek, sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak, ylmy önümçilik-tejribe ugurlary bilen utgaşdyrmak ugrunda döredilýän ýokary derejeli mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, ýurdumyz, aýratyn-da, obasenagat toplumy üçin gerekli hünärmenler bolup ýetişmekleri ugrunda ähli zerur tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryna ynandyrdylar.

Alym Arkadagymyz çykyşlar üçin minnetdarlyk bildirip, häzirki döwürde ýurdumyzda obasenagat toplumyny ösdürmek, bu ugurda meşgullanýan kiçi we orta telekeçiligiň işini höweslendirmek, welaýatlarda ýer kadastryny döretmek boýunça döwlet tarapyndan zerur tagallalaryň edilýändigini aýtdy. Bu işleriň ýokary derejede ýerine ýetirilmeginde ýokary hünärli işgärlere möhüm orun degişli bolup durýar.

Bu barada aýtmak bilen, hormatly Arkadagymyz Daşoguz şäherindäki oba hojalyk institutynda pudak üçin zerur bolan hünärmenleriň taýýarlanylýandygyny belläp, ýaşlaryň ata-babalarymyzyň döreden daýhançylyk tejribelerini döwrebap derejede ösdürjekdiklerine ynam bildirdi we bu ugurda özüniň durmuş tejribesi boýunça öwüt-nesihatlaryny berdi.

Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň 13-nji maýynda geçirilen mejlisinde döwlet Baştutanymyzyň Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynda we Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasynda göz öňünde tutulan çäreleri ýerine ýetirmek boýunça beren tabşyryklaryna laýyklykda toplumlaýyn işler alnyp barylýar.

Alym Arkadagymyz bu barada aýdyp, häzirki döwürde bilim ulgamynda maglumat tehnologiýalaryny, elektron serişdelerini ulanmak bilen, okatmagyň we bilim işini dolandyrmagyň kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň seljerilendigini belledi.

Ýokary we orta hünär okuw mekdeplerinde sanly ulgamyň giňden ornaşdyrylmagyna, bilim-terbiýeçilik işleriniň degişli maglumatlar, elektron gollanmalar, kitaplar, wideo-audiomateriallar, interaktiw-multimedia programmalary bilen üpjün edilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Abraýly halkara guramalar, ylmy-barlag edaralary bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek hem-de dünýä tejribesiniň gazananlaryny ylym ulgamyna ornaşdyrmak häzirki döwrüň möhüm wezipesine öwrüldi diýip, hormatly Arkadagymyz sözüni dowam etdi.

Gahryman Arkadagymyz ýaş nesliň ylym-bilime, pähim-paýhasa, şöhratly pederlerimiziň asylly ýörelgelerine bolan gyzyklanmalarynyň hemişe ýokary bolmalydygyny, ylmyň, bilimiň ynsany belende göterýändigini aýdyp, bu ugra wepaly ýaşlaryň köp bolmagyny arzuw etdi.

Şoňa görä-de, ýurdumyzda ýaş nesillerimiziň bilim almagy, hünär öwrenmegi üçin ähli mümkinçilikleri döredýäris, bu bolsa ýaşlaryň hemmetaraplaýyn bilim-terbiýeli bolmagyny, olaryň häzirki zaman sanly ulgamyndan oňat baş çykarmaklaryny üpjün edýär. Hormatly Arkadagymyz döwür bilen aýakdaş gitmek üçin ýaş nesliň dünýäniň dürli dillerini, şol sanda iňlis dilini öwrenmeklerini nesihat etdi. Ýaşlaryň ylma-bilime bolan höwesiniň ýokarlanmagynda kitap okamak ýörelgesine möhüm orun degişlidir. “Kitaby söýüň, ylymly-bilimli ýaşlar bolup ata Watanymyza wepaly gulluk etmek beýik mertebedir” diýip, alym Arkadagymyz aýtdy.

Türkmen oba hojalyk institutynyň rektory ýokary okuw mekdebine gelip, talyplaryň bilim alşy, professor-mugallymlaryň iş şertleri bilen tanşyp, gymmatly maslahatlaryny, öwüt-nesihatlaryny berendigi üçin Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa tüýs ýürekden hoşallyk sözlerini beýan edip, geljekde hem ýurdumyzda obasenagat toplumy üçin ýokary derejeli hünärmenleriň taýýarlanylmagynda ähli tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryna ynandyrdy.

Gahryman Arkadagymyz ýaşlaryň sazlaşykly ösmegi, olaryň dünýä ylmyna çuňňur aralaşmagy ugrunda döwlet tarapyndan ähli zerur tagallalaryň edilýändigini aýratyn belledi. Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy şu günki duşuşykda beýan edilen ähli teklipleriň hormatly Prezidentimize ýetiriljekdigini aýtdy.

Hormatly Arkadagymyz çykyşynyň ahyrynda ýaşlara: “Geljek siziň bilendir. Mundan beýläk-de pajarlap ösmek üçin, öňe, öňe, diňe öňe, jan Watanym Türkmenistan!” diýip ýüzlendi. Duşuşyga gatnaşýanlar bu jümläni şowhunly el çarpyşmalar bilen gaýtaladylar.

Alym Arkadagymyz hemmelere üstünlikleri arzuw edip, bu ýerden ugrady.