Weterinar lukmançylygy fakulteti

Weterinar lukmançylygy fakulteti

Fakultetiň düzüminde dört sany kafedra (Maldarçylyk, Mallaryň kesellerini anyklamak we bejermek, Kompýuter tehnologiýasy, Oba hojalygynyň guralyşy we dolandyrylyşy) hereket edýär.

Fakultetde Weterinar lukmançylygy, Oba hojalygynyň ykdysadyýeti, Buhgalterçilik hasaba alnyşy we audit (oba hojalygynda), Maglumat ulgamlary (oba hojalygynda) hünärler boýunça hünärmenler hem-de Ykdysadyýet we dolandyryş (oba hojalygynda); Buhgalterçilik hasaba alnyşy we audit (oba hojalygynda), Maglumat ulgamlary we tehnologiýalary (oba hojalygynda), Maglumat howpsuzlygynyň menejementi (oba hojalygynda) taýýarlyk ugurlary boýunça ýokary derejeli bakalawrlar taýýarlanylýar.

Fakultetde taýýarlanýan Weterinar lukmançylygy hünäriniň talyplary degişli kafedralar boýunça mugallymlaryň ýolbaşçylygynda maldarçylyk pudagynda oba hojalyk mallaryny idetmek, kesellerden goramak, bejermek, önümçilik-tehnologiki, ylmy-barlaglary ýokary derejede guramak we amala aşyrmak boýunça netijeli işleri alyp barýarlar.

Fakultetiň Oba hojalygynyň ykdysadyýeti, Oba hojalygynda buhgalterçiik hasaba alnyşy we audit hünärleriniň talyplary oba sebagat toplumynyň dürli pudaklarynda ykdysady, guramaçylyk-dolandyryş, seljeriş, buhgalterçilik hasaba alnyş we auditorlyk işlerini, maliýe hasaplaryny we hasabatlaryny hem-de ylmy-barlag işlerini geçirmegiň inçe tilsimlerini ele alýarlar.

Fakultetiň häzirkizaman kompýuter tehnologiýalary bilen doly abzallaşdyrylan okuw otaglarynda programmaçy-inžener kärine eýe boljak Oba hojalygynda maglumat ulgamlary hünäriniň talyplary tejribeli mugallymlaryň ýolbaşçylygynda maglumat ulgamlary we torlary, olaryň matematiki, maglumat hem-de programma üpjünçilikleri, taslamalary düzmegiň usullary, programma üpjünçiliklerini oba hojalyk pudagynda şeýle hem beýleki kärhanalarda döretmek, gurnamak, sazlamak işleri guramagy we geçirmegi içgin öwrenýärler.