Gidromeliorasiýa we oba hojalygyny mehanizmleşdirmek fakulteti

Gidromeliorasiýa we oba hojalygyny mehanizmleşdirmek fakulteti

Fakultetiň düzüminde alty sany kafedra (Oba hojalygynyň meliorasiýasy, Gidromelioratiw işleriň tehnologiýasy, Traktor we oba hojalyk maşynlary, Oba hojalyk tehnikalaryny ulanmak we abatlamak, Tebigy bilimler, Amaly mehanika) bolup, olaryň okuw otaglary okatmagyň häzirkizaman tehniki serişdeleri bilen döwrebap abzallaşdyrylan.

Fakultetde Oba hojalygyny mehanizmleşdirmek, Tehniki hyzmatlaryň guralyşy we tehnologiýasy, Gidromeliorasiýa, Gidromelioratiw ulgamlarynyň ulanylyşy, Ýer gurluşygy we kadastry ýaly hünärler boýunça hünärmenler hem-de Awtomatlaşdyrmak we dolandyrmak (oba hojalygynda), Agroinženerçilik (oba hojalygynda), Gidromelioratiw ulgamlarynyň ulanylyşy, Ýer gurluşygy we kadastry taýýarlyk ugurlary boýunça ýokary derejeli oba hojalykçy bakalawrlar taýýarlanylýar.

Fakultetde öz kärine ussat mugallymlar talyplara döwrebap bilim bermek bilen birlikde, okuw gollanmalaryny, ylmy makalalary we okuw kitaplaryny yzygiderli taýýarlaýarlar.

Fakultetiň kafedralarynda dürli ugurlar boýunça ylmy-barlag işleri alnyp barylýar. Ylmy işleri ýerine ýetirmäge professor-mugallymlar bilen bir hatarda talyp ýaşlar hem işjeň gatnaşýarlar. Olar ýurdumyzda, institutda we fakultetde geçirilýän dürli ylmy-amaly maslahatlarda, köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde yzygiderli çykyş edýärler, döwlet we halkara derejesinde geçirilýän ders bäsleşiklerine işjeň gatnaşýarlar.

Amaly mehanika kafedrasynyň mugallymy B.Kurbanowyň ýolbaşçylyk edýän toparynyň Materiallaryň garşylygy dersinden geçirilen Halkara internet bäsleşiklerinde birnäçe medallara eýe bolmagy fakultetde geçirilýän okuw-terbiýeçilik işleriniň ýokary derejede, halkara ülňülerine laýyk gurnalandygyna şaýatlyk edýär.

Ýaş zehinli mugallymlar – D.Durdyýewiň, B.Kurbanowyň ýolbaşçylyk edýän talyp toparlary Inženerçilik grafikasy, Materiallaryň garşylygy we Nazary mehanika okuw dersleri boýunça Döwlet bäsleşiginde üstünlikli çykyş edip, yzygiderli baýrakly orunlara mynasyp bolýarlar.