Genetika boýunça II internet ders bäsleşigi

GENETIKA BOÝUNÇA II INTERNET DERS BÄSLEŞIGINIŇ NETIJESI

Gatnaşyjy talybyň familiýasy we ady Ýokary okuw mekdebiniň ady Orun
1. Miriýewa Gözel TOHI I
2. Guwançmuhammedow Ybraýym TDU I
3. Berdiýewa Bahargül TITU I
4. Tekäýew Şatlyk TDLU I
5. Akyýewa Merjen TOHI II
6. Ýoldaşow Guwanç HAA II
7. Merdanowa Mähriban TDMugI II
8. Weligylyjowa Hatyja TDU II
9. Rejepowa Nigara TDU II
10. Meredow Azat TDLU II
11 Jepbarow Maksat TDLU II
12. Mamudowa Leýla TOHI II
13. Şyhygurdow Röwşen HAA III
14. Durdymämmedowa Tawus TDU III
15. Allaberdiýewa Aýşat TOHI III
16. Almazowa Selbi TITU III
17. Halimowa Nurbibi TDU III
18. Nurnepesowa Bägül TOHU III
19. Rahmanowa Oguljennet TDMugI III
20. Agamyradow Atamyrat TDLU III
21. Guljarowa Çynar TOHU III
22. Orazberdiýew Gadyr TITU III
23. Döwletgeldiýew Dawut TOHI III
24. Nazarow Babajan TDLU III
25. Bäşimowa Ogulbossan TITU
26. Arazmyradowa Bezirgen TITU
27. Öwezmämmedow Resulmämmet HAA
28. Welsaparowa Güljemal TMDDI
29. Kurabowa Altynaý TDMugI
30. Röwşenkulyýew Baýramhan HAA
31. Nurymowa Mähri TOHU
32. Hydyrowa Hallygözel TDMugI
33. Saparowa Sülgünjemal TDMugI
34. Amangeldiýewa Güljennet TOHU
35. Taganowa Maýsa TMDDI
36. Gurbangeldiýewa Akmaýa TMDDI
37. Hanowa Tawus TOHU
38. Gulbaşowa Arzygül TMDDI
39. Ýusupowa Lale TMDDI

Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda Genetika boýunça II internet ders bäsleşigini guramak we geçirmek hakynda
DÜZGÜNNAMA

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2017-nji ýylyň 15-nji sentýabryndaky 340-njy Karary bilen tassyklanan “Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasynda we ony durmuşa geçirmegiň Meýilnamasynda” hem-de 2020-nji ýylyň 4-nji dekabryndaky 2006-njy Karary bilen tassyklanan “Türkmenistanda tebigy we takyk ylmy ugurlara degişli dersleri okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýasyny amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň Meýilnamasynda” öňde goýlan wezipelerden ugur alyp, zehinli talyplary ýüze çykarmak we höweslendirmek, olary ylmy gözleglere ugrukdyrmak, okuw dersleri boýunça bilimlerini çuňlaşdyrmak, döwlet hem-de halkara bäsleşiklerine taýýarlamak, bu ugurda ýokary okuw mekdepleriniň arasynda netijeli aragatnaşygy ýola goýmak maksady bilen ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda Genetika boýunça II internet ders bäsleşigini geçirmek boýunça şu Düzgünnama işlenip taýýarlanyldy.

I. Umumy düzgünler

Şu Düzgünnama ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda Genetika boýunça II internet ders bäsleşigini (mundan beýläk - Bäsleşik) guramagyň we geçirmegiň kadalaşdyryjy resminamasy bolup, ony geçirmegiň tertibini kesgitleýär.

Türkmenistanyň bilim ulgamynyň dünýäniň ylym-bilim giňişligine sazlaşykly aralaşýan döwründe esasy mesele hökmünde Garaşsyz Watanymyza, mähriban halkymyza, Türkmenistanyň Prezidentine wepaly, ylymly-bilimli, giň dünýägaraýyşly, ýiti zehinli, ukyply we başarjaň ýaşlary ýüze çykarmakdan ybaratdyr.

Häzirki wagtda ylmyň we tehnikanyň ösmegi bilen dünýäde hem-de ýurdumyzda genetikanyň dürli ugurlary bolan molekulýar genetika, adamyň genetikasy, haýwanlaryň, ösümlikleriň genetikasy, seleksiýa, tohumçylyk babatynda ylmy-barlag, tejribe işlerini ýerine ýetirmek, genetikanyň dürli usullaryny ulanmak bilen önüm almak, oba hojalygynda täze sortlary döretmek, mallaryň täze tohumlaryny almak, mikroorganizmleriň ýokary önümli täze ştammlaryny almak boýunça giň gerimli işler alnyp barylýar.

Bäsleşigiň geçirilmegi häzirki döwürde ýüze çykýan ylmy we amaly meseleleri derňemäge ukyply ýaş hünärmenleriň ýetişmegine, başarjaň, bilimli, döredijilikli, zehinli şahsyýetleriň kemala gelmegine, zehinli ýaşlaryň Genetika boýunça öňdebaryjy tejribeleriniň özleşdirilmegine, talyplaryň alan nazary bilimlerine daýanyp, hünär ussatlygynyň has-da ösdürilmegine itergi berer.

Bäsleşigiň guraýjysy hökmünde Türkmen oba hojalyk institutynyň Bagbançylyk we gök ekerançylyk kafedrasy çykyş edýär.

Bäsleşigiň geçirilýän möhleti we geçiriliş şertleri institutyň www.tohi.edu.tm web sahypasynyň ýörite bölümine goýulýar.

II. Bäsleşigiň maksady we wezipeleri

Bäsleşik talyplaryň taýýarlygynyň hilini kesgitlemek, olaryň bilimlerini we başarnyklaryny berkitmek, çuňlaşdyrmak hem-de döredijilik ösüşini höweslendirmek maksady bilen geçirilýär.

Bäsleşigiň maksady:

a) ýokary okuw mekdepleriň talyplarynyň arasynda bilim, ylym ugurlary boýunça gatnaşyklary berkitmek we özara bähbitli ylmy maglumatlary alyş-çalyş etmek;

b) ýokary okuw mekdepleriň professor-mugallymlarynyň we talyp ýaşlarynyň bilelikde ylmy pikir alyşmalaryny guramak;

ç) talyplaryň döredijilik işjeňligini höweslendirmek, özbaşdak işlemek endiklerini ýokarlandyrmak we giňişleýin pikirlenmäni ösdürmek;

d) ttalyplary taýýarlamagyň hilini kesgitlemek, nazary we amaly okuwlarda alnan bilimlerini hem-de başarnyklaryny berkitmek;

e) bäsleşiklerde ýokary okuw mekdebiniň adyndan üstünlikli wekilçilik edip bilýän zehinli talyplary kesgitlemek we goldamak;

ä) genetikanyň dürli ugurlary boýunça ylmy täzelikleri hem-de täze, döwrebap tehnologiýalary özleşdirmek.

III. Bäsleşigiň guramaçylyk-usulyýet üpjünçiligi

3.1. Bäsleşigi guramak we geçirmek boýunça umumy ýolbaşçylygy amala aşyrmak üçin Guramaçylyk topary döredilýär.

Guramaçylyk topary:

a) ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda bu bäsleşigi geçirmegiň esasy ýörelgelerini kesgitleýär hem-de ony guramak we geçirmek boýunça guramaçylyk işleri alyp barýar;

b)Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň wekilleri bilen Bäsleşigiň ýumuşlaryny işläp taýýarlamak boýunça işleri alyp barýar.

IV. Bäsleşigi guramagyň we geçirmegiň tertibi

4.1. Bäsleşige Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň islendik taýýarlyk ugrunda, hünärinde we ýylynda okaýan talyplar gatnaşyp bilerler.

4.2. Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýän ýokary okuw mekdebi düzümi 5 (bäş) sany talypdan köp bolmadyk toparyň we olaryň ýolbaşçy mugallymynyň maglumatlaryny (fakulteti, hünäri, ýyly, familiýasy we ady, ýolbaşçy mugallymynyň familiýasy we ady, işleýän kafedrasy, elektron poçtasynyň salgysy, telefon belgileri) 2024-nji ýylyň 17-nji maýyna çenli institutyň tohi_tm@sanly.tm elektron salgysyna ugratmaly.

4.3. Bäsleşik 2024-nji ýylyň 23-nji maýynda sagat 14:00-da ähli ýokary okuw mekdeplerinde bir wagtda geçiriler.

4.4. Bäsleşigiň geçişine “Zoom” programmasy arkaly gözegçilik alnyp barlar.

4.5. Bäsleşigiň ýumuşlary institutyň www.tohi.edu.tm web sahypasynyň ýörite bölümine goýular.

4.6. Bäsleşige gatnaşyjylara öz ýany bilen aragatnaşyk serişdelerini, foto, audio we wideo enjamlaryny, gözükdiriji serişdeleri hem-de maglumat göterijileri, aragatnaşyk geçiriji islendik serişdeleri ulanmaga rugsat berilmeýär.

4.7. Bäsleşige gatnaşýan talyplar soraglary, ýumuşlary we genetiki meseleleri özbaşdak işlemeli. Bäsleşigiň geçirilýän wagty, goşmaça kömek edilen, töweregindäki ýoldaşlary bilen özara gürrüň eden ýa-da kitap-gazet makalalaryny ulanan gatnaşyjy bäsleşige gatnaşýanlaryň hataryndan çykarylar.

4.8. Bäsleşigiň çäklerinde talyplara hödürlenjek soraglar, ýumuşlar we genetiki meseleler bäsleşige gatnaşmaýan, garaşsyz hünärmenler tarapyndan elektron poçtasyna ibermek arkaly hödürlenilip bilner. Hödürlenilýän soraglaryň, ýumuşlaryň we genetiki meseleleriň anyk jogaby (çözüwi) bilen guramaçylyk toparyna ugradylmaly.

4.9. Bäsleşigiň test soragnamalaryny ýerine ýetirmek üçin berilýän wagt – 90 minut.

4.10. Bäsleşigiň eminler topary Türkmen oba hojalyk institutynyň wekillerinden düzülýär.

4.11. Eminler topary bäsleşige gatnaşýan talyplaryň işlerini bahalandyrýar we netijelerini jemleýär.

4.12. Islendik gatnaşyjynyň arz-şikaýat bilen ýüz tutmaga hukugy bardyr. Arz-şikaýat bilen diňe toparyň ýolbaşçysy eminler toparyna elektron poçta arkaly ýüz tutup biler.

4.13. Arz-şikaýatlar eminler topary tarapyndan seredilýär we ahyrky netijäni eminler toparynyň başlygy kesgitleýär hem-de bu gutarnykly netije üýtgedilmäge degişli däl hasap edilýär.

V. Bäsleşigiň ýeňijilerini kesgitlemegi we sylaglamagyň tertibi

5.1. Bäsleşigiň ýeňijileri toplanan ballaryň jemi boýunça kesgitlenilýär we şahsy görnüşde hasaba alynýar.

5.2. Bäsleşigiň ýeňijileriniň sany, oňa gatnaşyjylaryň sanyna baglylykda kesgitlenilýär, ýagny talyplaryň 10%-i I derejeli, 20%-i II derejeli we 30%-i III derejeli diplomlar bilen sylaglanar.

5.3. Bäsleşigiň netijeleri beýanlar arkaly resmileşdirilýär we eminler toparynyň netijenamasy esasynda ýeňijileriň düzümi tassyklanylýar.

5.4. Bäsleşigiň ýeňijileri barada maglumatlar institutyň www.tohi.edu.tm web sahypasynyň ýörite bölümine ýerleşdirilýär.

Habarlaşmak üçin
tel.: +99364834645; +99365273775
e-mail: tohi.tm.info@gmail.com