Geodeziýa boýunça III internet ders bäsleşigi

GEODEZIÝA BOÝUNÇA III INTERNET DERS BÄSLEŞIGINIŇ NETIJESI

Gatnaşyjy talybyň familiýasy we ady Ýokary okuw mekdebiniň ady Orun
1Arazgeldiýewa SonaTOHII
2Durdymämmedowa AýsoltanTDUI
3Abdyýewa BilbilTDUI
4Joraýewa AýgözelHNGUII
5Ataýewa OgulaýTDUII
6Begmedow GutlymyratTOHIII
7Silapow SeýitnazarTDBGIII
8Abdullayew AtajanTDUII
9Rahmanow OguzhanHNGUII
10Atanow BagtyýarTITUKIII
11Guwanjow SapargeldiTDUIII
12Durdymämmedow ArslanHNGUIII
13Muhammetgylyjow ŞatlykTOHUIII
14Haýydow BatyrHNGUIII
15Faýzullaýew AýsoltanTOHIIII
16Täşliýew AnnamyratHNGUIII
17Gyzylow KyýasTDBGIIII
18Atajanow ArslanTOHIIII
19Ýaşuzakow HalilTDBGIIII
20Hommadowa AýlarTITUKIIII
21Nurberdiýewa ZyýadaTDBGI
22Şohradowa Dinara TOHI
23Sopyýew DaýançTDBGI
24Akmämmedow MedetTOHU
25Annagulyýew MekanTMDDI
26Beýniýazow ŞamuhammetTOHU
27Gurbanow GuwançTITUKI
28Rahmanow HydyrTOHU
29Nazarowa MahymTITUKI
30Baýramberdiýewa OgulgülTMDDI
31Meňliýew BerdiTOHU
32Mämmetgylyjowa NuranaTITUKI
33Hydyrowa AksoltanTMDDI

Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriň talyplarynyň arasynda Geodeziýa boýunça III internet ders bäsleşigini guramak we geçirmek hakynda
DÜZGÜNNAMA

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2017-nji ýylyň 15-nji sentýabryndaky 340-njy Karary bilen tassyklanan “Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasynda we ony durmuşa geçirmegiň Meýilnamasynda” hem-de 2020-nji ýylyň 4-nji dekabryndaky 2006-njy Karary bilen tassyklanan “Türkmenistanda tebigy we takyk ylmy ugurlara degişli dersleri okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýasyny amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň Meýilnamasynda” öňde goýlan wezipelerden ugur alyp, zehinli talyplary ýüze çykarmak we höweslendirmek, olary ylmy gözleglere ugrukdyrmak, okuw dersleri boýunça bilimlerini çuňlaşdyrmak, döwlet hem-de halkara bäsleşiklerine taýýarlamak, bu ugurda ýokary okuw mekdepleriniň arasynda netijeli aragatnaşygy ýola goýmak maksady bilen, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda Geodeziýa boýunça III internet ders bäsleşigini geçirmek boýunça şu Düzgünnama işlenip taýýarlanyldy.

I. Umumy düzgünler

Şu Düzgünnama ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda Geodeziýa boýunça III internet ders bäsleşigini (mundan beýläk - Bäsleşik) guramagyň we geçirmegiň kadalaşdyryjy resminamasy bolup, ony geçirmegiň tertibini kesgitleýär.

Türkmenistanyň bilim ulgamynyň dünýäniň ylym-bilim giňişligine sazlaşykly aralaşýan döwründe esasy mesele hökmünde Garaşsyz Watanymyza, mähriban halkymyza, Türkmenistanyň Prezidentine wepaly, ylymly-bilimli, giň dünýägaraýyşly, ýiti zehinli, ukyply we başarjaň ýaşlary ýüze çykarmakdan ybaratdyr.

Häzirki wagtda ylmyň we tehnikanyň ösmegi bilen dünýäde hem-de ýurdumyzda geodeziýa we kartografiýa babatynda ylmy-barlag we tejribe işlerini ýerine ýetirmek, aerokosmos arkaly surata düşürilen materiallary işlemek we şol görkezilen materiallar esasynda önüm taýýarlamak, umumy geografíýa, syýasy-dolandyryş, ylmy-maglumatly we beýleki tematiki kartalary işläp taýýarlamak boýunça giň gerimli işler alnyp barylýar.

Bäsleşigiň geçirilmegi häzirki döwürde ýüze çykýan ylmy we amaly meseleleri derňemäge ukyply ýaş hünärmenleri ýetişdirmek, başarjaň, bilimli, döredijilikli, zehinli şahsyýetleri kemala getirmäge, zehinli ýaşlaryň Geodeziýa boýunça öňdebaryjy tejribelerini özleşdirmäge, olaryň alan nazary bilimlerine daýanyp, hünär ussatlygyny has-da ösdürmäge itergi berer.

Bäsleşigiň guraýjysy hökmünde Türkmen oba hojalyk institutynyň Oba hojalygynyň meliorasiýasy kafedrasy çykyş edýär.

Bäsleşigiň geçirilýän möhleti we geçiriliş şertleri institutyň www.tohi.edu.tm web sahypasynyň ýörite bölümine goýulýar.

II. Bäsleşigiň maksady we wezipeleri

Bäsleşik talyplaryň taýýarlygynyň hilini kesgitlemek, olaryň bilimlerini we başarnyklaryny berkitmek we çuňlaşdyrmak hem-de döredijilik ösüşini höweslendirmek maksady bilen geçirilýär.

Bäsleşigiň maksady:

a) ýokary okuw mekdepleriň talyplarynyň arasynda dostlukly gatnaşyklary berkitmek we özara bähbitli ylmy maglumatlary alyş-çalyş etmek;

b) ýokary okuw mekdepleriň professor-mugallymlarynyň we talyp ýaşlarynyň bilelikde ylmy pikir alyşmalaryny guramak;

ç) talyplaryň döredijilik işjeňligini höweslendirmek, özbaşdak işlemek endiklerini ýokarlandyrmak we giňişleýin pikirlenmäni ösdürmek;

d) talyplary taýýarlamagyň hilini kesgitlemek, nazary we amaly okuwlarda alnan bilimlerini we başarnyklaryny berkitmek;

e) häzirki döwürde ýüze çykýan seljerme we taslama işlerini ýerine ýetirmekde ukybyny barlamak;

ä) halkara bäsleşiklerde ýokary okuw mekdebiniň adyndan üstünlikli wekilçilik edip bilýän zehinli talyplary kesgitlemek we goldamak;

f) geodeziýa boýunça ylmy täzelikleri hem-de döwrebap tehnologiýalary özleşdirmek.

III. Bäsleşigiň guramaçylyk-usulyýet üpjünçiligi

3.1. Bäsleşigi guramak we geçirmek boýunça umumy ýolbaşçylygy amala aşyrmak üçin Guramaçylyk topary döredilýär.

Guramaçylyk topary:

a) ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda bu Bäsleşigi geçirmegiň esasy ýörelgelerini kesgitleýär hem-de ony guramak we geçirmek boýunça guramaçylyk işleri alyp barýar;

b) Bäsleşigi geçirmegiň tertibini we möhletini kesgitlemek boýunça teklipleri taýýarlaýar;

ç) Bäsleşigiň test soragnamalaryny işläp taýýarlamak boýunça işleri alyp barýar.

IV. Bäsleşigi guramagyň we geçirmegiň tertibi

4.1. Bäsleşige Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň islendik taýýarlyk ugrunda, hünärinde we ýylynda okaýan talyplar gatnaşyp bilerler.

4.2. Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýän ýokary okuw mekdebi düzümi 5 (bäş) sany talypdan köp bolmadyk toparyň we olaryň ýolbaşçy mugallymynyň maglumatlaryny (fakulteti, hünäri, ýyly, familiýasy we ady, ýolbaşçy mugallymynyň familiýasy we ady, işleýän kafedrasy, elektron poçtasynyň salgysy, telefon belgileri) 2024-nji ýylyň 17-nji maýyna çenli institutyň tohi@online.tm elektron salgysyna ugratmaly.

4.3. Bäsleşik 2024-nji ýylyň 22-nji maýynda sagat 14:00-da ähli ýokary okuw mekdeplerinde bir wagtda geçiriler.

4.4. Bäsleşigiň geçişine “Zoom” programmasy arkaly gözegçilik alnyp barlar.

4.5. Bäsleşigiň ýumuşlary institutyň www.tohi.edu.tm web sahypasynyň ýörite bölümine goýular.

4.6. Bäsleşige gatnaşyjylara öz ýany bilen aragatnaşyk serişdelerini, foto, audio we wideo enjamlaryny, gözükdiriji serişdeleri hem-de maglumat göterijileri, aragatnaşyk geçiriji islendik serişdeleri ulanmaga rugsat berilmeýär.

4.7. Bäsleşige gatnaşýan talyplar 75 sany soragdan ybarat bolan test soragnamalary özbaşdak işlemeli. Bäsleşigiň geçirilýän wagty, goşmaça kömek edilen, töweregindäki ýoldaşlary bilen özara gürrüň eden ýa-da kitap-gazet makalalaryny ulanan gatnaşyjy bäsleşige gatnaşýanlaryň hataryndan çykarylar.

4.8. Bäsleşigiň test soragnamalaryny ýerine ýetirmek üçin berilýän wagt – 90 minut.

4.9. Bäsleşigiň eminler topary Türkmen oba hojalyk institutynyň wekillerinden düzülýär.

4.10. Eminler topary bäsleşige gatnaşýan talyplaryň işlerini bahalandyrýar we netijelerini jemleýär.

4.11. Islendik gatnaşyjynyň arz-şikaýat bilen ýüz tutmaga hukugy bardyr. Arz-şikaýat bilen diňe toparyň ýolbaşçysy eminler toparyna elektron poçta arkaly ýüz tutup biler.

4.12. Arz-şikaýatlar eminler topary tarapyndan seredilýär we ahyrky netijäni eminler toparynyň başlygy kesgitleýär hem-de bu gutarnykly netije üýtgedilmäge degişli däl hasap edilýär.

V. Bäsleşigiň ýeňijilerini kesgitlemegi we sylaglamagyň tertibi

5.1. Bäsleşigiň ýeňijileri toplanan ballaryň jemi boýunça kesgitlenilýär we şahsy görnüşde hasaba alynýar.

5.2. Bäsleşigiň ýeňijileriniň sany, oňa gatnaşyjylaryň sanyna baglylykda kesgitlenilýär, ýagny talyplaryň 10%-i I derejeli, 20%-i II derejeli we 30%-i III derejeli diplomlar bilen sylaglanar.

5.3. Bäsleşigiň netijeleri beýanlar arkaly resmileşdirilýär we eminler toparynyň netijenamasy esasynda ýeňijileriň düzümi tassyklanylýar.

5.4. Bäsleşigiň ýeňijileri barada maglumatlar institutyň www.tohi.edu.tm web sahypasynyň ýörite bölümine ýerleşdirilýär.

Habarlaşmak üçin
tel.: +99365863386; +99365273775
e-mail: tohi.tm.info@gmail.com

Türkmen oba hojalyk institutynyň
Guramaçylyk topary