Netijeli geçen açyk sapagy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda geçirilýän döwletli başlangyçlar öz miwesini berip, ata Watanymyz täze - täze üstünliklere beslenýär. Mähriban Prezidentimiz kämil jemgyýetimiziň, ýurduň ýagty geljeginiň bagtly eýeleri barada atalyk aladalaryny edip, olaryň hemme taraplaýyn kämil, giň dünýägaraýyşly, dünýäniň, döwrüň ösüşi bilen deň gadam urýan, beden taýdan sagdyn ýaşlar bolup ýetişmekleri ugrunda uly işleri durmuşa geçirýär. Hormatly Prezidentimiziň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” şa eserinde belleýşi ýaly “Iň gymmatly miras terbiýe, terbiýäniň özeni bolsa ylym-bilimdir”. Hormatly Prezidentimiz türkmen halkynyň gadymy döwürden bäri bilim almagy, ylym öwrenmegi wajyp hasaplap gelýändigini, öz durmuşyny, ýaşaýşyny, akyl, zehin we zähmet esasynda guraýandygyny öz çykyşlarynda yzygider belläp geçýär. Gahryman Arkadagymyzyň ýurdumyzda sanly ulgamy ornaşdyrmak babatynda edýän yzygiderli çykyşlaryndan ugur alyp, biziň Türkmen oba hojalyk institutymyzyň mugallymlary hem, multimediýa tagtasyny, kompýuter toplumyny, proýektorlary üstünlikli peýdalanyp, sapaklaryny gyzykly, döwrebap geçmekligi başarýarlar.

Şu gün Maldarçylyk kafedramyzyň mugallym-öwrenijisi Selbi Meredowanyň Agronomçylyk hem-de Agrohimiýa we topragy öwreniş hünärleriniň 3-nji ýylynyň talyplaryna Maldarçylygyň esaslary dersinden “Ot-iýmler barada düşünje we olaryň toparlara bölünişi” atly temasy boýunça açyk umumy sapagyna gatnaşdyk. Selbi mugallym ýaş mugallym bolandygyna garamazdan öz yhlasly zähmeti bilen açyk sapagyny ýokary derejede geçmegi başaryp, okuw usuly toparynyň we gatnaşan mugallymlaryň ýokary bahasyna mynasyp boldy. Mugallym tema degişli ähli maglumatlary slaýtlarda beýan edip ýokary derejede düzmegi başarypdyr. Şeýle hem sanly tehnologiýalardan we onuň kämil usullaryndan giňişleýin peýdalandy. Ýagny proýektory planşediň üsti bilen dolandyryp, ol gös-göni internet maglumatlaryndan hem has ýerlikli peýdalanmagy başardy. Talyplaryň ünsüni çekmegi we olaryň işjeňligini talabalaýyk gazandy. Ot-iýmleriň dürli görnüşleriniň janly görkezme esbaplary bolsa talyp ýaşlarda has gowy täsir galdyrdy. Sapagyň ahyrynda geçilen tema boýunça öwrenilen maglumatlary krosswordyň üsti bilen sorag jogap alyşyp, bäsleşik guramagy bolsa, talyp ýaşlarda bu derse bolan gyzyklanmalaryny has hem artdyrdy.

Ýaş nesillerimiziň ýokary derejede ylym-bilim almagy, olaryň watansöýüji, kärine ussat, başarnykly hünärmenler bolup ýetişmekleri ugrunda döreden mümkinçilikleri üçin Türkmen oba hojalyk institutynyň professor-mugallymlary we talyplary Ýurt Baştutanymyza uly taňryýalkasyn aýdýarlar. Berkarar döwletimiziň, merdana halkymyzyň hemişe eşretli durmuşda ýaşamagy ugrunda alyp barýan beýik işlerinde Hormatly Prezidentimize üstünlikleriň elmydama ýaran bolmagyny arzuw edýaris. Hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak, belent başynyň hemişe aman bolmagyny Beýik Biribardan dileg edýäris!

Maldarçylyk kafedrasynyň mugallymy
Aýsülük Saparglyjowa