Türkmen Alabaýynyň baýramy mynasybetli Daşoguz welaýat taryhy we ülkäni öwreniş muzeýi tarapyndan milli gymmatlyklarymyzy, taryhymyzy şöhlelendirýän milli lybaslarymyzyň, belli hem-de ýaş suratkeşleriň eserleriniň göçme sergisi gurnaldy

Türkmen oba hojalyk institutynda şu günler güneşli Diýarymyzda giňden we dabaraly bellenilýan Türkmen Alabaýynyň baýramy mynasybetli Daşoguz welaýat taryhy we ülkäni öwreniş muzeýi tarapyndan Milli gymmatlyklarymyzy, taryhymyzy şöhlelendirýän, milli lybaslarymyzyň, belli suratkeşleriň eserleriniň hem-de ýaş suratkeşleriň taýýarlan işleriniň göçme sergisi gurnaldy. Ol Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýaşlaryň arasynda türkmeniň geçmiş taryhyny, milli mrasyny dikeltmek, aýawly saklamak we goramak we wagyz etmek, muzeý gymmatlyklarynyň üsti bilen Watana, halkyň milli medeni mirasyna, türkmeniň şöhratly taryhyna çuňňur söýgüni, buýsanjy kemala getirmekde möhüm ähmiýete eýe boldy.

Bir hepdeläp dowam eden bu sergä gatnaşan talyplara ýokary okuw mekdebiniň halypa mugallymlary halkymyzyň köküni asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýan, baý milli mirasynyň ýaşlaryň terbiýesindäki orny, olarda watansöýüjilik, ynsanperwerlik, ruhubelentlik ýaly asylly häsiýetleri ösdürmekdäki ähmiýeti dogrusynda talyplara giňişleýin gürrüň berdiler. Halkymyzyň ruhy hem-de maddy gymmatlyklaryny düýpli öwrenmekde, olary has-da kämilleşdirip geljek nesillere ýetirmekde eziz Diýarymyzda geçirilýän çäreleriň ähmiýetini nygtadylar.

Mälim bolşy ýaly, sergide ýerleşdirilen surat eserleridir eksponatlar ata-babalarymyzyň juda janypkeş, işeňňir, ukyply adamlar bolandygyny açyp görkezýär. Bu bolsa Hormatly Prezidentimiziň ösüp gelýän ýaş nesliň berk bedenli, sagdyn, ýokary hünärli we watansöýüji bolup ýetişmekleri bilen bir hatarda, milli mirasymyza sarpa goýup, olary wagyz etmäge döredip berýän şertleriniň güwäçisidir.

Bagtyýar talyplar bu gezekki gezelençlerde milli mirasymyzy öwrenmek miras bilen häzirkizaman dünýäsiniň utgaşyklyklygyny, sazlaşyklygyny gazanmak ýaly ägirt uly üstünlikleriň gazanylýan bagtyýar zamanamyzyň şöhratly, şuglaly, sapaly günlerine buýsançly duýgulary başdan geçirdiler we halkymyzyň ruhy, medeni mirasyna, medeniýetine, sungatyna çäksiz sarpa goýýan Gahryman Arkadagymyza hem-de Arkadagly Serdarymyza sagbolsunlaryny aýtdylar.