NAZARYÝET BILEN TEJRIBE UTGAŞANDA

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Serdarymyzyň maksatnamalaýyn başlangyçlary esasynda ýurdumyzyň milli ykdysadyýetiniň esasy pudaklarynyň biri bolan oba hojalygynda uly özgertmeler amala aşyrylýar. Şol sanda maldarçylykda hem döwrebaplaşdyrmak syýasaty durmuşa geçirilýär we bu pudagyň ýurdumyzyň ilatyny zerur bolan azyk önümleri bilen üpjün etmekde ähmiýeti gün-günden ýokarlanýar. Döwlet Baştutanymyzyň mallaryň we guşlaryň tohumynyň gowulandyrylmagyny, mallara weterinariýa hyzmatynyň kämilleşmegini, ot-iýmlik önümleriň hiliniň ýokarlandyrylmagyny gazanmak ugrundaky tagallalary bu babatda aýratyn uly ähmiýete eýe bolup durýar.

Ýurdumyzda Döwlet weterinariýa gullugynyň döredilmeginiň özi-de maldarçylygy döwrebap alyp barmakda, öndürilýän maldarçylyk önümleriniň hilini we howpsyzlygyny gazanmakda netijeli işleri amala aşyrmakda uly mümkinçilikleri döredýär. Maldarçylyk pudagynyň ösdürilmeginde, elbetde, ilki bilen, ýurtda bol ot-iým binýadyny güýçlendirmek, mallaryň we guşlaryň önümliligini ýokarlandyrmak hem-de olary kesellerden goramak zerur bolup durýar. Maldarçylygy ösdürmek işi gös-göni weterinariýa bilen bagly bolup durýar.

Türkmen oba hojalyk institutynda hem weterinar lukmanlary taýýarlanylýar. Bu işler Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda ylmy, bilimi ösdürmek barada weterinariýa ulgamynyň öňünde goýan wezipelerinden ugur alnyp ýerine ýetirilýär. Weterinar ylmy, bilimi ýaşlara okuw meýilnamasy esasynda öwredilýär. Bu hem maldarçylygyň dürli ugurlarynda mallary kesellerden goramak, maldarçylyk önümleriniň weterinar sanitariýa abadançylygyny üpjün etmek, haýwanlardan adamlara ýokuşýan keselleriň öňüni almak babatda uly ähmiýete eýedir. Institutymyzyň professor-mugallymlary weterinar hünärmenlerini taýýarlamagy dünýä ölçeglerine laýyk düzülen okuw iş maksatnamasy esasynda alyp barmakda yhlasly zähmet çekýärler. Bu işleri geçirmek üçin institutymyzda zerur okuw esbaplary bar, okuw otaglary enjamlaşdyrylandyr. Talyplar okuw tejribeliklerini Türkmen oba hojalyk institutynyň okuw-tejribe hojalygynda, Daşoguz Döwlet weterinar gullugynda we Daşoguz Maldarçylyk toplumynda geçýärler, ol ýerde bolsa mallaryň dürli görnüşleri saklanylýar. Talyplarymyz hem okap, öwrenip, ylmyň, bilimiň esaslaryny okuw tejribeliklerde çuňňur ele alýarlar.

Hormatly Prezidentimiziň bimöçber aladasy bilen ýurdumyzda ylmyň we tehnikanyň ileri tutulýan ugurlary boýunça ylmy temalaryň, taslamalaryň ýerine ýetirilmegine maliýe goldawynyň berilmegi biziň ýokary okuw mekdebimiziň alym-mugallymlarynyň höwesini has-da artdyrdy. Bularyň hemmesi talyplara berilýän bilimiň hilini ýokarlandyrmaga, hünärmenleriň taýýarlanylyşyny dünýäniň ösen derejesine çykarmaga ýardam edýär.

Biz ýokary okuw mekdebimiziň agzybir mugallymlary, alymlary Hormatly Prezidentimiziň pähim-paýhaslaryndan ugur alyp, ýurdumyzyň oba hojalygyny ösdürmek üçin ata Watanymyza, halkymyza wepaly, kärine ussat hünärmenleri taýýarlamak ugrunda ähli bilimlerimizi, gujur-gaýratlarymyzy aýaman zähmet çekeris.

Ýurdumyzyň oba hojalyk pudagyny ösüşiň belentliklerine çykarýandygy hem-de maldarçylygyň ösüşine aýratyn ähmiýet berýänligi üçin Hormatly Prezidentimize çäksiz alkyş aýdýaryn. Goý, Arkadagly Serdarymyzyň tutumly işleri hemişe rowaç bolsun!

Meretmät MERETMÄDOW,
Mallaryň kesellerini anyklamak we bejermek
kafedrasynyň müdiri, uly mugallym.