“GIDROMELIORASIÝA” TEJRIBEHANASY IŞE GIRIZILDI

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen ak pata bermegi bilen açylan Türkmen Oba hojalyk institutynyň mugallymy bolup, bu bilim ojagymyzda talyp ýaşlara bilim berýänligime begençimiň çägi ýok. Hormatly Arkadagymyzyň başlangyçlary bilen gurlup, hut özüniň ak patasy bilen açylyp ulanylmaga berlen Türkmen oba hojalyk institutynda okuw işine sanly tehnologiýalary giňden ornaşdyrmak, okatmagy kämilleşdirmek, oba hojalygynyň dürli ugurlaryna degişli dersleriň okuw maksatnamalaryny döwrebaplaşdyrmak boýunça maksadalaýyk işler alnyp barylýar. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda ylym-bilimi hemmetaraplaýyn ösdürmek, ylmyň gazananlaryny milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda, şol sanda oba hojalygynda netijeli ulanmak, jemgyýetiň aň-düşünjesini has-da ýokarlandyrmak, döwletiň we jemgyýetiň iň gymmatly baýlygy adam hakdaky alada döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Okatmagyň täzeçil usullaryny ornaşdyrmak, amaly sapaklaryň tejribe bilen utgaşykly alyp barmagy kämilleşdirmek maksady bilen ýokary okuw mekdebimizde täze gurulup işe girizilen “Gidromeliorasiýa” tejribehanamyz munuň aýdyň görkezijisi bolup durýar. Bu tejribehanada multimediýa tagtaly, kompýuterler, okuw-görkezme esbaplary bilen abzallaşdyrylan iň esasy bellemeli zatlaryň biride ylmy barlag işlerini geçirmek üçin döwrüň has ösen tejribe enjamlary ýerleşdirilen.

“Gidromeliorasiýa” tejribehanamyzda Agrometerologiýa, Suwaryş, Geodeziýa, Gidromelioratiw ulgamlaryny ulanmak ýaly okuw derslerini geçmäge giň mümkinçilik döredilen. Biz mugallymlar döredilen mümkinçilige jogap edip, mundan beýläk talyp ýaşlary okamagyna, döretmegine uly höwes döredip, saýlap alan hünärini bir kemsiz ele alyp, oba hojalyk pudagynyň ösüşlerine öz goşandyny goşup, watanymyza, hormatly Prezidentimize wepaly ýaşlar biri bolup, ýurdumyzyň ösüşlerine goşant goşjakdygyna berk ynanýarys.

Halkyň ýürek sesini, kalbynyň owazyny duýup döwlet syýasatyny ýöredýän, ykbal özgerdiji karardyr maksatnamalary kabul edýän Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak, belent başlarynyň hemişe aman bolmagyny, il-ýurt bähbitli işleriniň rowaç almagyny arzuw edýäris!

Saparmyrat BABAJANOW,
Türkmen oba hojalyk institutynyň mugallymy