HALKARA YKRARNAMA

Häzirki döwrüň öňe çykaran talaplaryna laýyklykda, ýurdumyzyň ýokary bilim ulgamynyň yzygiderli kämilleşdirilmegini gazanmak, bäsleşige ukyply, zehinli, milli hünärmenleri taýýarlamak meselesi döwletimizde ileri tutulýan ugurlaryň biridir. Türkmenistan dünýä ýurtlary bilen bitaraplyk ýörelgelerine esaslanýan gatnaşyklara, özara bähbitli hyzmatdaşlyklara, bilim ulgamyndaky tejribe alyşmalara uly üns gönükdirýär. Dünýä ýurtlarynyň öňdebaryjy ylmy we tehnologiýa merkezleri bilen hyzmatdaşlygyň ösdürilmegi, dünýä bäsleşiklerinde ileri tutulýan ugurlaryň çäklerinde has işjeň gatnaşylmagyň ýola goýulmagy ussat milli hünärmenleriň kemala gelmegine öz täsirini ýetirýär. Häzirki wagtda bagtyýar türkmen ýaşlary diňe bir öz ýurdumyzda geçirilýän bäşleşikleridir, olimpiýadalara gatnaşman eýsem dünýäniň iň öňdebaryjy ýokary okuw mekdepleriniň arasynda geçirilýän bäsleşiklere işjeň gatnaşyp ýokary netijeleri gazanýarlar.

Halkyň Arkadagly zamanasy ýylynyň 4 – 6-njy noýabr aralygynda Polşa Respublikasynyň Katowiçe şäherinde matematika dersi boýunça halkara olimpiada geçirildi. Bu halkara olimpiýadada ýokary matematikanyň Matematiki analiz, kambinatorika, ähtimallyklar nazaryýeti, analitik geometriýa ýaly ugurlaryndan birnäçe çylşyrymly soraglary hödürlendi. Bu olimpiýadada şahsy hem-de toparlaýyn ýaryşlar geçirildi.

Işjeň ýagdaýda geçen halkara ýaryşyna biziň Türkmen oba hojalyk institutymyzdan Agrohimiýa we topragy öwreniş hünäriniň 2-nji ýyl talyby Meýlis Babaýew we Tehniki hyzmatyň guralyşy we tehnologiýasy hünäriniň 3-nji ýyl talyby Ramazan Nurýagdyýew dagylar gatnaşyp üstünlikli çykyş etdiler. Bäsleşigiň netijeleri boýunça şahsy bäsleşikde degişlilikde kümüş we bürünç medallara mynasyp bolmaklary institutyň ähli bagtyýar talyplarynyň buýsanjyny has-da goşalandyrdy. Ýaryşyň toparlaýyn bäsleşiginde ýokarda agzalan talyplarymyz bürünç medallara mynasyp boldular. Bu halkara bäsleşige talyplary Kompýuter tehnologiýasy kafedrasynyň mugallymy Ermetow Ýusupbaý taýýarlady.

Ýeri gelen-de halkara olimpiada 11 sany ýurtdan – Türkmenistandan, Awstriýadan, Germaniýadan, Polşadan, Russiýadan, Belarusdan, Slowakiýadan, Wengriýadan, Şweýsariýadan, Ukrainadan, Malaýziýadan jemi 35 sany ýokary okuw mekdebinden 180 sany talyp gatnaşdy.

Halkara derejesinde geçirilýän dürli ylmy bäsleşiklere biziň döwletimiziň ýokary okuw mekdeplerinden talyp ýaşlaryň yzygider gatnaşmaklary, olaryň bu bäsleşiklerde baýrakly orunlary eýelemekleri ýurdumyzda hormatly Prezidentimiziň başlangyçlary bilen badalga berlen ylym, bilim özgertmeleriniň ajaýyp miweleridir, ýokary okuw mekdepleriň professor-mugallymlarynyň irginsiz, döwrebap çekýän zähmetleriniň netijeleridir, talyp ýaşlaryň yhlasly we maksada okgunly okuwlarynyň netijesinde gazanan ajaýyp üstünlikleridir. Bu ýetilen sepgitler berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ylym-bilime ýokary derejede üns berilýändiginiň halkara ykrarnamasydyr.

Zubeýda Baýramdurdyýewa,
Türkmen oba hojalyk institutynyň mugallymy.