EZBERLER ÝEŇIJI BOLDULAR

Hormatly Prezidentimiziň ýiti pähim parasadyndan rowaçlanýan ýurdumyz dünýäniň çalt depginde ösýän öňdebaryjy döwletleriň birine öwrüldi. Çünki ýurdumyzda zähmet we durmuş üpjünçilik kanunçylygyny berkitmekde, saglyk we bilim ulgamlarynyň işini kämilleşdirmekde hem-de dünýä ülňülerine laýyk getirmekde bahasyna ýetip bolmjak beýik işler alnyp barylýar.

Her bir güni bagtyýarlyga beslenýän eziz ýurdumyzyň gadymy Merw topragynda, Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda ýokary okuw mekdepleriň talyplarynyň arasynda on-line görnüşinde “II açyk mehanika olimpiadasy” geçirildi. Bu bäsleşik diýseň çekeleşikli we gyzgalaňly ýagdaýda geçip, onda talyp ýaşlaryň iň ezberleri, zehinlileri bilimiň we ylymyň dürli ugurlarynda öz başarnyklaryny açyp görkezmäge mümkinçilik aldylar.

Geçirilen bu bäsleşige biziň ýokary okuw mekdebimiziň, has takygy Türkmen oba hojalyk institutynyň talyplary-da diýseň işjeň gatnaşdylar. Bu bäsleşikde talyplarymyz üstünlikli çykyş edip Dursunow Kasymberdi I oruna, Bäşimowa Jennet I oruna, Begmuradow Nepes II oruna, Agajanow Kakageldi III oruna mynasyp boldular.

Golaýda talyplaryň Halkara açyk internet-olimpiadasynyň ähli dersler boýunça jemleýji tapgyry on-line görnüşinde geçirildi. Birinji tapgyrda gowy netijeleri görkezen talyplar oňa gatnaşmaga hukuk gazandylar. Internet olimpiadanyň bu tapgyryna “Fizika” dersinden 100 sany ýokary okuw mekdebinden 347 talyp, “Himiýa” dersinden 88 sany ýokary okuw mekdebinden 362 talyp, “Informatika”dersinden 124 sany ýokary okuw mekdebinden 539 talyp, “Ekologiýa” dersinden 88 sany ýokary okuw mekdebinden 425 talyp, “Nazary mehanika” dersinden 48 sany ýokary okuw mekdebinden 186 talyp we “Materiallaryň garşylygy” dersinden 42 sany ýokary okuw mekdebinden 125 talyp, ýagny jemi 8 döwletiň 205 sany ýokary okuw mekdebinden 3115 talyp gatnaşdy.

Türkmen oba hojalyk institutynyň talyplary hem bu Halkara açyk internet-olimpiadasyna işjeň gatnaşyp 7 sany altyn medala, 11 sany kümüş we 11 sany bürünç medallara, ýagny dürli derejeli 29 medal gazandylar.

Şeýle hem XVII Halkara Inžener mehanika olimpiadasynyň jemi jemlendi. Bu olimpiada-da dürli döwletlerden 250-ä golaý talyp gatnaşyp biziň talyplarymyz hem bu ýaryşda üstünlikli çykyş edip, Dursunow Kasymberdi I oruna, Begmuradow Nepes II oruna, Agajanow Kakageldi II oruna, Bäşimowa Jennet II oruna, Daňatarow Begenç III oruna mynasyp boldular.

Şeýle netijeleriň gazanylmaklygy – bu okuw jaýynyň talyplarynyň öz okuwlaryna has-da tutanýerli çemeleşýändikleriniň we geljekde saýlan hünärleri boýunça uly netijeleri berjekdiginiň aýdyň görkezijisidir.

Munuň üçin biziň ýokary okuw mekdebimizde ähli zerur şertler döredilendir. Hormatly Prezidentimiziň hut özüniň mübärek gadamynyň düşmegi bilen açylyp ulanylmaga berlen Türkmen oba hojalyk instituty ýurdumyzyň oba hojalyk pudagyna zerur bolan häzirki zaman tehnologiýalardyr enjamlar bilen doly abzallaşdyrylan we her bir hünäre gönükdirilen okuw otaglary zerur bolan gurallardyr multimediýa okuw tagtalary bilen enjamlaşdyrylan. Institutymyzda ylym-bilim alýan ýaşlaryň bilesigelijiligi, ylmy bilimlere höwesliligi diýseň ýokary derejede. Bu bolsa olaryň geçirilýän bäsleşiklerde baýrakly orunlara mynasyp bolmaklaryna itergi berýär.

Garaşsyz, baky Bitarap diýarymyzda ylym-bilim ulgamynyň kämilleşmegi Hormatly Prezidentimiz tarapyndan dowamly üns-alada bilen gurşalyp alynýandygynyň we bu ugurda durmuşa geçirilýän tutumly özgertmeleriň gyşarnyksyz amala aşyrylýandygynyň subutnamasydyr. Goý Gahryman Arkadagymyzyň jany sag, başy dik, beýik tutumly işleri hemişe üstünliklere beslensin!

Myrat GARÝAGDYÝEW
Türkmen oba hojalyk institutynyň mugallymy