OKUW MASLAHATY GEÇIRILDI

“Türkmenistanda suw hojalygyny durnukly dolandyrmak üçin gaýtadan dikeldilýän energiýa we energiýanyň netijeliligi” atly taslamanyň çäklerinde 2021-nji ýylyň 26-njy maýynda wideo aragatnaşyk arkaly okuw maslahaty geçirildi.

Wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly guralan okuw maslahatyna Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň, Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň, “Türkmensuwylymtaslama” institutynyň, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň wekilleri, S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň, Türkmen oba hojalyk institutynyň mugallymlary we talyplary gatnaşdylar.

Okuw maslahatynyň maksady suwaryş ulgamynyň işiniň netijeliligini artdyrmaga niýetlenen häzirki zaman tehnologiýalary we olaryň iş netijileligi bilen tanyşdyrmakdan ybaratdyr.

Maslahaty taslamanyň ýolbaşçysy Ş.Nyýazmyradow giriş sözi bilen açdy. Ol ösen döwletlerde önümçiligiň öňdebaryjy tejribelerini ýurdumyzyň suw hojalygynda ulanylýandygyny, suwaryş ulgamynyň işiniň netijeliligini artdyrmaga niýetlenen häzirki zaman tehnologiýalaryň ähmiýeti barada çykyş etdi.

Soňra Türkmen oba hojalyk institutynyň Oba hojalygynyň meliorasiýasy kafedrasynyň müdiri B.Kurbanow “Suwaryş ulgamlarynyň akabalaryndan syzylma garşy örtükler hem-de dünýä tejribesi” atly temasy bilen çykyş etmek bilen, suwaryş ulgamynyň işiniň netijeliligini artdyrmaga niýetlenen häzirki zaman tehnologiýalary we olaryň iş netijileligi, ýurdumyzda bu babatda geçirilýän işler barada giňişleýin beýan etdi.

Soňra “Suwaryş ulgamlarynyň suw howdanlarynda we akabalarynda häzirki zaman polimer materiallary ulanmak arkaly syzylma garşy örtükleriň gurluşygy” atly tema bilen S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň Gidromelioratiw işleriniň tehnologiýasy kafedrasynyň mugallymy A.Bekiýew çykyş etdi. Ol öz çykyşynda suw howdanlarynda we akabalarynda bolýan syzylmalar barada giňişleýin durup geçip, ýüze çykýan syzylmalary aradan aýyrmakda häzirki zaman polimer materiallarynyň netijeliligi barada ylmy maglumatlary getiridi.

Okuw maslahatynyň dowamynda “Ahalsuwhojalyk” önümçilik birleşiginiň gurluşyk materiallaryň önümçiligi boýunça kärhanasynda ýerli polimer materiallardan syzylma garşy polietilen örtükleriň önümçiligini guramak” atly tema bilen taslamanyň oba hojalyk boýunça alyp baryjy hünärmeni A.Ýazhanow, polimer önümleri boýunça halkara eksperti P.Gotowsew, Polimer önümlerini öndürýän enjamlar bilen üpjün ediji “Tongchi Trade Co. Limited” kompaniýanyň wekili çykyş etdiler.

Wideo aragatnaşyk arkaly geçirilen maslahatyň dowamynda oňa gatnaşyjy hünärmenler, talyp ýaşlar Türkmenistanda suw hojalygyny durnukly dolandyrmak üçin gaýtadan dikeldilýän energiýa we energiýanyň netijeliligi boýunça geçirilýän çäreleriň ýurdumyzyň oba hojalygyny ösdürmekde, suw serişdelerini durnukly dolandyrmakda uly ähmiýetiniň bardygyny nygtadylar.

Şatlyk PYGAMOW
Oba hojalygynyň meliorasiýasy kafedrasynyň mugallym-öwrenijisi