Türkmen oba hojalyk institutynda halkara ylmy-amaly maslahaty geçirildi

Türkmen oba hojalyk institutynda Türkmenistanyň Prezidenti Hormatly Gurbanguly Berdimuhammedowyň 2021-nji ýylyň 3-nji fewralynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren iş maslahatynda “Aral deňziniň meselesi boýunça mundan beýläk ylmy-amaly işleri geçirmeli. Bu meseläni hemişe gün tertipde saklamaly” diýip beren tabşyryklaryndan ugur alnyp giň gerimli işler alnyp barylýar. Şunuň bilen baglylykda, ýokary okuw mekdebimiziň gurnamagynda “Aralyň zyýanly täsirleriniň öňüni almagyň we aralýaka sebitinde ekerançylyk meýdanlarynyň melioratiw ýagdaýyny gowulandyrmagyň ylmy esaslaryny işläp düzmegiň möhüm wezipeleri” atly uzak aralykdan (onlaýn) halkara ylmy-amaly maslahatyny geçirildi.

Halkara ylmy-amaly maslahatynyň işine Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Çöller, ösümlik we haýwanat dünýäsi milli institutynyň, Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň “Türkmensuwylymtaslama” institutynyň, BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň Türkmenistandaky wekilhanasynyň, Özbegistan Respublikasynyň Daşkent döwlet agrar uniwersitetiniň, Samarkand weterinar lukmançylygy institutynyň, S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň, Türkmen oba hojalyk institutynyň tejribeli alymlary, hünärmenleri, mugallymlary, talyplary işjeň gatnaşdylar.

Çykyş edenler sebitiň ekerançylyk meýdanlarynyň hasyllylygyny ýokarlandyrmak, ekologiýa derejesini pugtalandyrmak, tohumçylyk-seçgi işlerini kämilleşdirmek, ýer we suw serişdelerini netijeli peýdalanmak boýunça işler öz wagtynda hem-de talabalaýyk geçirilmegine barada özleriniň degerli maslahatlaryny berdiler.

Halkara ylmy-amaly maslahatynda çykyş edenler Aral meselelerini çözmek babatda çölleşmäge garşy göreşmek, ýerleriň melioratiw ýagdaýyny gowulandyrmak boýunça işleriň uly ähmiýete eýedigini nygtadylar. Ýeri gelen-de institutda “Altyn asyr” Türkmen kölüniň şor akaba suwlaryny ulanyp duza durnukly ot-iýmlik ekinleri ösdürip ýetişdirmek”, “Duza çydamly ösümlikleri (galofitleri) we süýji buýany ösdürip ýetişdirmek arkaly şorlaşan ýerleri özleşdirmek” hem-de “Zeýkeş suwlaryny ulanmak arkaly şorlaşan ýerlerde şalyny ösdürip ýetişdirmek” ýaly ylmy-barlag işleriniň alnyp barylýandygyny nygtamak gerek.

Işjeň ýagdaýda geçen halkara ylmy-amaly maslahatyna gatnaşyjylar dabaranyň ahyrynda okgunly ösýän oba hojalyk pudagynda durmuşa geçirýän özgertmeleri üçin Milli Liderimize alkyşlaryny beýan etdiler. Hormatly Arkadagymyzyň başynyň dik, janynyň sag, il-ýurt bähbitli beýik işlerinde rowaçlyklaryň ýaran bolmagyny arzuw etdiler.