“Elimden çykan - egnime ýaraşar” şygar bilen el işleriniň sergisi hem-de baýramçylyk çäresi geçirildi

Türkmen oba hojalyk institutynda “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýlip yglan edilen 2021-nji ýylymyzda dabaraly bellenilýän Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli, ýokary okuw mekdebimiziň ilkinji zenanlar guramasy bilen Türkmenistanyň Gyzyl ýarymaý milli jemgyýetiniň Daşoguz welaýat bölüminiň bilelikde gurnamagynda “Elimden çykan - egnime ýaraşar” şygar bilen el işleriniň sergisi hem-de baýramçylyk dabarasy geçirildi.

Türkmen oba hojalyk institutynda Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli geçirilen “Elimden çykan – egnime ýaraşar” şygar bilen geçirilen el işleriniň sergisi hem-de baýramçylyk çäresinde çykyş edenler türkmen milli däp-dessurlarynyň özboluşly aýratynlyklaryny giňden açyp görkezmek bilen milli şaý-seplerimiz, lybaslarymyz, olaryň aýratynlyklary barada gürrüň berdiler. Baýramçylyk çäresine gatnaşan mährem enelerdir, zenan mugallymlar türkmen halylarynyň adamzadyň köp asyrlyk taryhynyň köklerinden, edebi-ruhy gymmatlyklaryndan, asyrlaryň jümmüşinden sünnälenip çykan iň nepis sungat eserleri bolmak bilen özünde baý milli mirasymyzy jemläp Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň esasy ruhy binýatlarynyň biri bolup durýandygyny uly buýsanç bilen belläp geçdiler.

Gahryman hem mähriban Prezidentimiziň tagallasy bilen Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwri gadymy däp-dessurlarymyzyň belende göterilýän, milli gymmatlyklarymyza goýulýan sarpanyň artýan döwrüne öwrüldi. Türkmeniň medeni mirasy juda baý hem-de köp öwüşginlidir. Gelin-gyzlarymyzyň deňsiz-taýsyz el işleri milli mirasymyzyň aýrylmaz bölegidir.

Şeýle-de milli gymmatlygymyzyň baýramçylygy mynasybetli geçirilen baýramçylyk çäresiniň dowamynda milli mirasymyzy, Garaşsyz Diýarymyzy, Gahryman Arkadagymyzyň milli mirasymyzy, medeniýetimizi ösdürmekde alyp barýan tutumly işlerini wasp edýän aýdymlar has-da belentden ýaňlandy.

Dabara ahyrynda oňa gatnaşyjylar eziz diýarymyzda halkymyzyň bagtyýar ýaşamagy barada edýän atalyk aladalary üçin Hormatly Prezidentimize alkyş sözlerini aýtdylar. Hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak, tutumly işleriniň rowaç bolmagyny arzuw etdiler.