Türkmen oba hojalyk institutynda “Zeminiň lälesi mährem zenanlar” ady bilen wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi

Türkmen oba hojalyk institutynda Türkmenistanyň Gyzyl ýarymaý Milli jemgyýetiniň Daşoguz welaýat bölümi bilen ýokary okuw mekdebiniň bilelikde gurnamagynda institutyň zenan mugallymlarynyň we talyp gyzlarynyň gatnaşmagynda “Zeminiň lälesi mährem zenanlar” ady bilen wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

Oňa Türkmenistanyň Daşoguz welaýatynyň iri jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, mährem eneler gatnaşyp edilen çykyşlarda ykballaryň göterilip, arzuwlaryň myrat tapýan ajaýyp zamanamyzda mährem enelerimiziň, zenanlarymyzyň, gelin-gyzlarymyzyň abraýynyň, sarpasynyň, mertebesiniň has belende galýandygy, Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda zenanlara goýulýan hormat-sarpa dogrusynda giňişleýin gürrüň edildi.

Hakykatdan hem Zenan kalby tutuşlygyna gözellige eýlenen. Onuň göwün gözelligi elmydama şatlykdan, mähirden, söýgüden, ýagşylykdan püre-pür. Sebäbi biziň bagtyýarlyk zamanamyz zenan görki bilen gözeldir. Olarda durmuşa bolan söýgini, töweregindäkilere bolan gowy garaýşy, sylaşykly gatnaşygy döredip terbiýeleýär.

Şeýle-de çykyş edenler Gahryman hem mähriban Prezidentimiziň tagallasy bilen Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwrüniň gadymy däp-dessurlarymyzyň belende göterilýän, milli gymmatlyklarymyza goýulýan sarpanyň artýan döwrüne öwrülendigi, hem-de gelin-gyzlarymyzyň deňsiz-taýsyz el işleriniň milli mirasymyzyň aýrylmaz bölegidigi nygtamak bilen Ogulabat ejäniň nusgalyk ýoluny özlerine görüm-görelde edip ýol-ýörelge saýýandyklaryny uly buýsanç bilen belläp geçdiler.

Wagyz-nesihat çäresiniň ahyrynda oňa gatnaşyjylar eziz Diýarymyzda halkymyzyň bagtyýar ýaşamagy barada edýän atalyk aladalary edýän Milli Liderimize türkmen halkynyň agzybir, bolelin asuda durmuşda ýaşamagy üçin alyp barýan işleri bilen bir hatarda çuňňur zehininiň astynda kemala gelýän kuwwatly Watanymyzyň geljekki eýeleri, talyp ýaşlar hakynda birnäçe mümkinçilikleri döredip berýändigi üçin çäksiz hoşallyklaryny beýan edip, Hormatly Arkadagymyzyň başynyň dik, janynyň sag, il ýurt bähbitli beýik işlerinde rowaçlyklaryň ýaran bolmagyny arzuw etdiler.