ŞANLY GARAŞSYLYGYŇ 30 ÝYLLYGYNA BAGYŞLANDY

Türkmen oba hojalyk institutynda Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany ýylynda dabaraly bellenilýän Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly baýramy mynasybetli “Mukaddes Garaşsyzlyk ýurdumyzyň syýasay, ykdysady, medeni taýdan ösüşleriniň ygtybarly binýadydyr” atly professor-mugallymlaryň, aspirantlaryň, hünärmenleriň we talyplaryň ylmy-amaly maslahaty geçirildi.

Bu ylmy-amaly maslahatda çykyş edenler Hormatly Prezidentimiziň parasatly hem adalatly ýolbaşçylygy astynda ýurt Garaşsyzlygymyzyň gözümiziň göreji deýin goralyşyny, onuň sazlaşykly we döredijilikli ösdürilişi baradaky buýsançlaryny birin-birin beýan etdiler.

Hormatly Prezidentimiziň daşynda mäkäm jebisleşip, bagtyýarlyk ýoly bilen bedew batly öňe barýan halkymyzyň agzybirliginiň, belent buýsanjynyň, ruhy joşgunynyň, döredijilik ylhamynyň esasy çeşmesi ― şöhratly Garaşsyzlygymyzdyr. Ýaşaýşyň her bir pursatyny şatlyk-dabaralara öwürmek üçin ymgyr köp däp-dessurlary, toý-tomaşalary döreden halkymyzyň durmuşyny häzir Garaşsyzlyk eýýamynda dörän eşretli durmuş, halkyň bähbidine gurulýan binalardyr, döwrebap ýollar, şanly seneler, toý-dabaralar bilen utgaşyp döwrümizi, ömrümizi has-da bagtyýarlyga öwürýär – diýlip çykyşlarda giňişleýin gürrüň berdiler.

Maslahatyň ahyrynda oňa gatnaşyjylar ýurdumyzyň halkara bilim giňişligindäki abraýyny has-da berkitmek we ýokarlandyrmak boýunça zerur işler alnyp barylýan döwründe bagtyýar talyp ýaşlara ýokary hilli bilim bermek ugrunda edýän taýsyz tagallalary üçin Hormatly Prezidentimize alkyş sözlerini aýtdylar.

Mähriban halkymyzy, Gahryman Arkadagymyzy ýetip gelýän şanly sene – eziz Watanymyzyň şöhratly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy bilen tüýs ýürekden mähirli gutladylar.