HALKARA SEBITARA MASLAHATY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen ýurdumyzda bilim ulgamy täze ösüşlere eýe bolýar. Ulgamyň işini döwrebap derejede guramak, oňa innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak, ýaşla-ra berilýän bilimiň hilini ýokarlandyrmak, bu babatda milli aýratynlyklary göz öňünde tutmak bilen, dünýä tejribesinden ugur almak, sanly bilim ulgamyna geç-mek boýunça giň möçberli işler alnyp barylýar. Hormatly Prezidentimiz Türkme-nistanyň Ministrler Kabinetiniň her bir mejlisini geçirende bilim ulgamynyň döwrebap ösdürilmegine, onuň işiniň halkara standartlarynyň derejesine çykarylmagyna uly ähmiýet berýär. Esasan hem, milli Liderimiz elektron serişdele-ri ulanmak, okuw usulyýetini hem-de bilim maksatnamalaryny kämilleşdir-megimize, döwrebap tejribäni içgin öwrenmäge ünsümizi çekýär. Şu nukdaýnazardan ugur alyp Türkmenistan döwletimiziň Bilim Ministirligi halkara derejede hem birnäçe maksatnamalar bilen işjeň hyzmatdaşlyk saklaýar. Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlarynyň professor mugallymlary we hünärmenleri işjeň esasynda hereket edýän Erasmus+ taslamalarynyň birnäçesine gatnaşýarlar. “Erasmus+” maksatnamasy, bilim, okuw, ýaşlar we sporty döwrebaplaşdyrmagy we ösdürmegi, başarnyklary we iş mümkinçiligini ýokarlandyrmagy maksat edinýär. Bu maksatnama adam ösüşine gönükdirilen maýa goýumlaryny yzygiderlli artdyrýar. Biziň Türkmen oba hojalyk institutymyz hem şuňa meňzeş birnäçe maksatnamalaryň taslamalaryna düzümine yzygiderli işjeň gatnaşýar. Ine şeýle çäreleriň biri 2021-nji ýylyň dowamynda ýanwar aýynda geçirildi. “Ýewropa Bileleşiginiň “ERASMUS+” maksatnamasy” atly geçirilen bu çärä has takygy okuw maslahatyna Türkmen oba hojalyk institutynyň tejribeli mugallymlaryň birnäçesi işjeň gatnaşdylar.

Ine şeýle çäreleriň ýene-de biri 2021-nji yylyň 16-18-nji sentyabry aralygynda geçirildi. “Ýokary bilimiň hilini ýokarlandyrmak: milli derejede gurallar we olary bilim ulgamyna ornaşdyrmak” atly wideo aragatnaşyk arkaly geçirilen halkara hem-de sebitara maslahatyny Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň hem-de Ýewropa Komissiyasynyň Brýussel şäherindäki Bilim, okatmagyň audiowizual serişdeleri we medeniýet baradaky ýerine ýetiriji agentligi (EACEA) Erasrnus+ maksatnamasynyň hünärmenleri tarapyndan gurady. Guralan bu halkara hem-de sebitara maslahat işjeň häsiýete eýe bolup ýokary derejede geçirildi.

Meýilleşdirilen çäreler boýunça ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde professor-mugallymlar, şeýle-de ýaşlar tarapyndan sanly bilim ulgamynyň tor prog-ramma üpjünçiligi, onuň binýadynda sanly bilim portaly işlenip taýýarlanylmaga we audiowizual serişdeleri peýdalanmagyň mümkinçilikleri barada bellenildi. Şonuň esasynda sanly bilim portaly elektron poçta, elektron resminama, uzak ara-lykdan okatmak, ylmy işler, okatmagyň elektron serişdesi, bäsleşikler, olimpiada-lar, maslahatlar, forumlar, okuw kitaplary, okuw gollanmalary, sözlükler ýaly bö-lümleri özünde jemleýär. Bulardan başga-da, bilim ojaklarynda sanly tehnologiýalaryň, ýokary tizlikli internet ulgamynyň giňden ornaşdyrylmagy neti-jesinde, ýurdumyzyň ýokary hem-de orta hünär okuw mekdepleriniň arasynda, şol sanda bilim babatda hyzmatdaşlyk edilýän daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleri, ylym-bilim merkezleri bilen uzak aralykdan sapaklar, wideoşekilli maslahatlar yzygiderli guralýar. Çünki, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde halkara hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirmekde alnyp barylýan bilim - terbiýeçilik, ylym, sport, medeni-köpçülik işlerini, ýurdumyzda amala aşyrylýan döwlet ähmi-ýetli özgertmeleri, ösüşleri giňden şöhlelendirmekde sanly bilim ulgamynyň mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanmak maksadalaýykdyr. Şonuň ýaly-da, ähli bilim edaralarynda sanly bilim tehnologiýalaryny ornaşdyrmak bilen dersler bo-ýunça döwrebap elektron okuw-usuly toplumlar, elektron okuw kitaplary, okuw gollanmalary, wideo-audiomateriallar, interaktiw-multimedia programmalary, okuw-görkezme esbaplary, maglumat kitapçalary döredilýär.

Babageldi Kurbanow Oba hojalygynyň meliorasiýasy kafedrasynyň müdiri