ŞA SOWGADY SARPALANÝAR

Türkmen oba hojalyk institutynda Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany ýylynda giň gerimde geçirilen Halk maslahatynyň nobatdaky mejlisinde Gahryman Arkadagymyzyň «Garaşsyzlyk — bagtymyz» atly ajaýyp kitabyny halkymyza sowgat bermegi mynasybetli hoşallyk maslahaty geçirildi.

Tyllaýy güýzüň ak säherinden nurlanan Diýarymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk toýunyň uly dabara bilen bellenilýän günlerinde baýramçylyk sowgady bolup elimize gowuşan hormatly Prezidentimiziň «Garaşsyzlyk — bagtymyz» atly ajaýyp kitaby milletimiziň we döwletimiziň täze taryhy eýýamynyň ajaýyp taryhnamasydyr. Hoşallyk maslahatda «Garaşsyzlyk — bagtymyz» atly täze kitabyň her bir setirinde hormatly Prezidentimiziň Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyza, egsilmeýän hazynaly ene topragymyza bolan söýgüsi, buýsanjy eriş-argaç bolup geçýändigini buýsançly nygtalyp geçdi.

Şatlyk-şowhuna beslenen hoşallyk maslahatynda çykyş edenler hormatly Prezidentimiziň «Garaşsyzlyk — bagtymyz» atly täze kitaby her bir bilim işgäriniň ýan kitabyna öwrüljek gymmatly usuly gollanma boljakdygy barasynda buýsançly nygtadylar.

Şanly ýylymyzyň şanyna şan goşan şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygynyň baýram edilýän günlerinde Arkadag Prezidentimiziň täze eseriniň neşir edilmegine bagyşlanyp geçen baýramçylyk hoşallyk maslahatynda ýokary okuw mekdebiniň Medeniýet merkeziniň aýdymçylary çykyş edip, özleriniň hoş owazlary bilen dabara gatnaşyjylarda ýakymly täsir galdyrdy. Olarda milletimiziň kalby deý nurana, türkmen tebigaty deý owadan ýaşyl Baýdagymyzyň waspy şeýle-de döwlet berkararlygymyzyň, hemişelik bitaraplygymyzyň, asudalygymyzyň, erkinligimiziň waspy Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň bedew batly ösüş-özgerişleriniň waspy giňişleýin beýan edildi.

Işjeň ýagdaýda geçen hoşallyk maslahatyna gatnaşyjylar dabaranyň ahyrynda milli bilim uilgamlaryny mundan beýläkde has-da ösdürmek ugrunda durmuşa geçirýän özgertmeleri üçin Milli Liderimize alkyşlaryny beýan etdiler. Hormatly Arkadagymyzyň başynyň dik, janynyň sag, il-ýurt bähbitli beýik işlerinde rowaçlyklaryň ýaran bolmagyny arzuw etdiler.