Ylym – ösüşlere badalga

Türkmen oba hojalyk institutynda Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany ýyly mynasybetli Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň Daşoguz welaýat Geňeşi bilen ýokary okuw mekdebiniň bilelikde gurnamagynda “Ylym – ösüşlere badalga” ady bilen ylmy işleriň bäsleşigi geçirildi. Institutyň ýaş mugallymlarynyň we talyp ýaşlarynyň gatnaşmaklarynda geçirilen bu bäsleşige ýaş alymlar alyp barýan ylmy işleriniň netijeleri boýunça bäsleşdiler.

Bu ýerde hormatly Prezidentimiň jöwher pähiminden syzylyp çykan we Garaşsyzlyk ýyllarynda neşir edilen kitaplaryň hem-de kitap önümleriniň sergisi dabara gatnaşanlarda özboluşly täsir galdyrdy. Aýratyn bellemi zat sergide ýokary okuw mekdebiniň ýaş mugallymlarynyň hem-de talyplaryny alyp barýan ylmy işleriniň sergisiniň goýulmagydyr.

Bäsleşigiň ahyrynda üstünlikli çykyş edip ýeňiji bolanlara Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň Daşoguz welaýat geňeşi tarapyndan hormat hatlary we gymmat bahaly sowgatlar dabaraly gowşuryldy.

Dabaranyň ahyrynda oňa gatnaşyjylar Hormatly Prezidentimize alkyş sözlerini aýtdylar. Hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak, tutumly işleriniň rowaç bolmagyny arzuw etdiler.