OKUW KURSLARY GEÇIRILDI

Ata Watanymyz Türkmenistan ösüp gelýän ýaş nesliň bagtyýar durmuşda ýaşamagy, ylymly-bilimli, ýokary düşünjeli, päk ahlakly adamlar bolup ýetişmekleri üçin ahli amatlyklaryň, möhüm şertleriň döredilen ýurdudyr. Täze taryhy eýýamda dünýäniň çalt depginler bilen ösýän döwletleriniň hataryna ynamly girýän Garaşsyz Diýarymyzda ýaşlar hakdaky alada döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwrüldi. Konstitusiýamyz esasynda kepillendirilen kanuny hukuklaryndan ýerlikli we döredijilikli peýdalanýan türkmen ýaşlary bu gün Berkarar döwletimiziň ykdysady binýadynyň has-da pugtalanmagynyň, halkara abraýynyň has-da ýokarlanmagynyň, eşretli hem aýdyň, ýagty hem nurana geljegimiziň hatyrasyna halk hojalygynyň ähli pudaklarynda yhlasly zähmet çekip yzygiderli kämilleşýärler.

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe halkara jemgyýetçiliginiň deňhukukly subýekti bolan döwletimiz dünýäniň ösen döwletleri bilen dostlukly gatnaşyklarynyň gerimini barha giňeldýär. «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynyşmagyň Watany» ýylynda sanly bilim ulgamy barha kämilleşdirilip, biziň durmuşymyza giňden ornaşýar. Üstümizdäki ýylyň 5-9-njy aprel aralygynda «Täze görnüşde onlaýn okuw geçmeklik üçin göni ýaýlymda ulanylýan wideo tehnologiýalary» atly okuw kurslary geçirildi. häzirki döwrüň derwaýys meselelerine bagyşlanan bu okuwlar Malaýziýanyň daşary işler ministrligi, okuw geçmek başarnyklaryny ösdürmek we gurnamak merkezi tarapyndan gurnaldy. Malaýziýanyň tehniki hyzmatdaşlyk programmasy tarapyndan geçirildi.

Onlaýn görnüşinde geçirilen bu okuwlara ata Watanymyz Türkmenistandan, şeýle-de dünýäniň onlarda döwletlerinden Özbegistandan, Bahreýnden, Küweýtden, Omandan, Eýrandan diňleýjiler gatnaşdylar. Döwletimizden gatnaşan diňleýjilere ýörite sertifikatlar Malaýziýanyň daşary işler ministrliginden Türkmenistanyň daşary işler ministrligine ýakynda gelip gowuşdy.

«Täze görnüşde onlaýn okuw geçmeklik üçin göni ýaýlymda ulanylýan wideo tehnologiýalary» atly okuw kurslarynyň geçirilmegi ýaşlaryň hünär taýdan kämilleşmeklerine oňaýly täsir etdi.