I AÇYK HALKARA INTERNET BÄSLEŞIGI GEÇIRILDI

Hormatly Prezidentimiziň bilimli, ylymly, giň dünýägaraýyşly, döwrümize mynasyp, kämil hünärmenleri kemala getirmek barada öňümizde goýan wezipeleri ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleri tarapyndan üstünlikli ýerine ýetirilýär. Hormatly Prezidentimiziň 2021-nji ýylyň 26-njy noýabrynda sanly ulgam arkaly geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde beren tabşyryklaryndan ugur alyp, Türkmen oba hojalyk institutynyň gurnamagynda dünýäniň birnäçe döwletleriniň we ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda ýokary tizlikli internet ulgamynyň mümkinçiliklerinden peýdalanyp, uzak aralyk sanly ulgam arkaly Inžener we kompýuter grafikasy boýunça I Açyk halkara internet bäsleşigi geçirildi.

Dünýäniň 12 sany döwletinden 18 sany ýokary okuw mekdepleriniň hem-de ýurdumyzyň 10 sany inženerçilik ugurly ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň gatnaşmagynda geçirilen açyk halkara internet bäsleşiginiň esasy maksady, talyplaryň döredijilik işjeňligini höweslendirmek, özbaşdak işlemek endiklerini ýokarlandyrmak we giňişleýin pikirlenmäni ösdürmek, şeýle-de nazary we amaly okuwlarda alnan bilimlerini we başarnyklaryny berkitmek, inžener we kompýuter grafikasy boýunça ylmy täzelikleri hem-de döwrebap tehnologiýalary özleşdirmeklerini gazanmakdan ybarat boldy.

Sanly ulgam boýunça geçirilen Inžener we kompýuter grafikasy boýunça I Açyk halkara internet bäsleşiginiň esasy aýratynlygy inžener we kompýuter grafikasy boýunça ýumuşlaryň gurnaýyş çyzgysy esasynda grafiki programmalarynda önümiň her bir detalynyň we önümiň özüniň 3 ölçegli modeliniň ýerine ýetirilmegidir. Şeýle görnüşli ders bäsleşikleriniň geçirilmegi Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň başlangyçlary netijesinde ylym-bilime ýokary derejede üns berilýändiginiň halkara ykrarnamasydyr.

Açyk halkara internet bäsleşigine gatnaşan ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlary we talyp ýaşlary, şeýle halkara bäsleşiklere gatnaşyp, öz ukyp-başarnyklaryny açyp görkezmäge döredip berýän giň mümkinçilikleri üçin Gahryman Arkadagymyza çyn ýürekden çykýan çäksiz alkyşlaryny aýdýarlar!