SAGDYN BEDEN - SAGDYN RUH

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşly döwründe Arkadagly Serdarymyz şöhratly geçmişimizi döwrebap dowam etdirip, şanly ertelerimiziň eýeleri boljak ýaşlarymyzyň beden we ruhy taydan sagdyn bolmaklyklary üçin zerur şertleri döredip beryär. Munuň aýdyň mysaly hökmünde 2023-nji ýylyň oktýabr aýynyň 08-09-y aralygynda Daşoguz şäherinde ýerleşen “Garaşsyzlyk” sport desgasynda geçirilen sportuň ýeňil atletika görnüşi boyunça Daşoguz welayatynyň çempionaty we Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň gününe bagyşlanyp Daşoguz welaýatynda ýerleşýän ýokary we orta hünär okuw mekdepleriniň arasynda ýaryş geçirildi.

Geçirilen yaryşda Institutyň talyplary ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda uzak aralyga ylgamakda 6 sany bayrakly orunlara, şol sanda 2 sany I derejeli, 2 sany II derejeli, 2 sany III derejeli diplomly orunlara mynasyp boldular.

Şeýle mümkinçilikleri döredip beryän Gahryman Arkadagymyzyň we Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak, tutýan tutumly işleriniň rowaç bolmagyny arzuw edyäris!

Atabek Hallyýew

Türkmen oba hojalyk institutynyň Maglumat ulgamlary we tehnalogiýalary taýýarlyk ugynyň talyby.