Institutymyzyň ussat türgenleriniň üstünlikleri

Sport güýç-gaýratyň, gözelligiň, sagdynlygyň, ruhubelentligiň aýdyň beýany bolmak bilen, berk bedenli we ruhubelent ýaş nesli, Watanymyzyň gejegini terbiyelemek işinde uly ähmiyete eýedir. Bilişimiz ýaly Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyz özüniň prezidentlige saýlanan gününden başlap Berkarar döwletiň taze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ýagty geljegi boljak yaşlarymyz barada uly aladalar edýär. Döwlet baştutanymyz ýurdumyzda sportuň we bedenterbiýäniň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini nygtap, ýurdumyzyň ähli künjeklerinde döwrebap sport toplumlarynyň, stadionlaryň we beýleki sport maksatly binalaryň gurlup ulanmaga berilmeginiň türgenlerimiziň dürli sport ýaryşlarynda üstünlikli çykyş etmegini hem-de olaryň baýrakly orunlara mynasyp bolmagyny şertlendirýändigini belläp geçyär.

2023-nji yylyň oktyabr ayynyň 6-10-ny aralygynda sportuň UŞU görnüşi boyunça Aşgabat şaheriniň “Gökje” sport desgasynda Turkmenistanyň kubogyny almaklyk ugrunda yaryş geçirildi.

Geçirilen yaryşda Türkmen oba hojalyk institutyň türgenleri özleriniň ussatlyklaryny görkezip bayrakly orunlara, yagny Türkmen oba hojalyk institutynyň mugallymy Otjyýew Eziz bürünç medala, Weterinar lukmançylygy fakultetiniň 3-nji ýyl talyby Maksadow Arslan kümüş medala , Agronomçylyk fakultetiniň 2-nji ýyl talyby Garýagdyýewa Güller kümüş medala, Agronomçylyk fakultetiniň 2-nji ýyl talyby Kulyýew Jepbarmämmet bürünç medala, Gidromeliorasiýa we oba hojalygyny mehanizmleşdirmek fakultetiniň 3-nji ýyl talyby Babaýew Daýanç bürünç medallaryň eyesi boldular.

Ussat türgenlerimiz şeyle mümkinçilikleri döredip berýän Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza çäksiz alkyşlaryny aýdýarlar, goý olaryn janlary sag, tutýan tutumly işleri elmydama rowaç alsyn!

Atabek Hallyýew

Türkmen oba hojalyk institutynyň Maglumat ulgamlary we tehnologiýalary taýýarlyk ugrynyň talyby.