DABARALY MASLAHAT GEÇIRILDI

Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde milli mirasymyzy öwrenmekde, ony täze öwüşgin bilen dünýä tanatmakda uly ösüşler, buýsandyryjy netijeler gazanylýar.

Türkmen oba hojalyk institutynda dutar ýasamak senetçiliginiň, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungatynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmegi mynasybetli geçirilen hoşallyk maslahatynda çykyş edenleriň belleýşi ýaly, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň taýsyz tagallalary netijesinde milli medeni mirasymyzy aýawly saklamak döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda durýar.

Şatlyk-şowhuna beslenip geçirilen aýdym-sazly çäresine institutyň dutarçylar topary hem-de şägirtlige ýetişen ýaş dessançy bagşylar gatnaşdylar. Olaryň ýerine ýetiren türkmeniň şadessanyndan parçalar we aýdym sazlar talyp ýaşlara ruhy lezzet paýlady. Şeýle-de dabara sungat ugrundan bilim berýän halypa mugallymlar dutar ýasamak senetçiliginiň, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungatynyň giňden öwrenilmegi ýaşlarymyzyň watançylyk, gahrymançylyk häsiýetli, arassa ahlakly, tutanýerli, mert, wadasyna wepaly, ruhubelent ýaşlar bolup ýetişmeklerinde uly ähmiýetiniň bardygy dogrusynda giňişleýin belläp geçdiler.

Aýdym-sazly baýramçylyk çäresiniň ahyrynda oňa gatnaşanlar eziz Diýarymyzda halkymyzyň bagtyýar ýaşamagy barada edýän atalyk aladalary üçin Hormatly Prezidentimize alkyş sözlerini aýtdylar. Hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak, tutumly işleriniň rowaç bolmagyny arzuw etdiler.