GEODEZIÝA BOÝUNÇA BÄSLEŞIK

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň ylym-bilim ulgamyny özgertmek we ösdürmek ugrunda alyp barýan işlerinden ugur alyp Türkmen oba hojalyk institutynyň talyp ýaşlarynyň arasynda Geodeziýa dersinden ders bäsleşigi geçirildi.

Ders bäsleşiginiň esasy maksady, talyplaryň Geodeziýa dersi boýunça alan hünär bilimlerine we başarnyklaryna baha bermek, hünär ukyplaryny ýokarlandyrmaga goşant goşmak, döredijilik işjeňligini höweslendirmek, özbaşdak işlemek endiklerini ýokarlandyrmak we giňişleýin pikirlenmäni ösdürmek, şeýle-de nazary we amaly okuwlarda alnan bilimlerini we başarnyklaryny berkitmekden ybaratdyr.

Ders bäsleşigine Gidromeliorasiýa we oba hojalygyny mehanizmleşdirmek, Agronomçylyk fakultetlerinden jemi 48 talyp gatnaşdy. Talyplara Geodeziýa dersiniň esasy düşünjelerine we amaly meselelerine degişli bolan 50 sany test soraglary berildi. Gatnaşyjylar test soraglaryna institutyň bilim portaly arkaly kompýuterde jogap berdiler.

Bäsleşigiň netijesi boýunça şahsy ýeňijiler belli edildi, olar

T/b Talyplaryň familiýasy we ady Hünäri, ýylyOrun
1Saparow BegliGidromeliorasiýa, 2-nji ýylI
2Begmedow GutlymyratÝer gurluşygy we kadastry, 2-nji ýylI
3Saparow TimurÝer gurluşygy we kadastry, 3-nji ýylI
4Taganow ÄhmetÝer gurluşygy we kadastry, 2-nji ýylII
5Arazgeldiýewa SonaÝer gurluşygy we kadastry, 2-nji ýylII
6Narbaýewa AmangülÝer gurluşygy we kadastry, 3-nji ýylII
7Rozykulyýew BazarbaýGidromeliorasiýa, 2-nji ýylIII
8Haýtanowa BaharÝer gurluşygy we kadastry, 2-nji ýylIII
9Myradow BabageldiÝer gurluşygy we kadastry, 3-nji ýylIII

Şeýle bäsleşikleriň geçirilmegi häzirki döwürde ýüze çykýan ylmy we amaly meseleleri derňemäge ukyply ýaş hünärmenleri ýetişdirmäge, barha ösýän jemgyýetde başarjaň, bilimli, döredijilikli, zehinli şahsyýetleri kemala getirmäge, zehinli ýaşlaryň hünäri boýunça öňdebaryjy tejribelerini özleşdirmäge, olaryň alan nazary bilimlerine daýanyp, hünär ussatlygyny has-da ösdürmäge itergi berer.

Ders bäsleşigiň ýeňijileri Türkmen oba hojalyk institutyň I, II we III derejeli diplomlary hem-de Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Daşoguz welaýat komitetiniň ýadygärlik sowgatlary bilen sylaglandylar.

Babageldi KURBANOW
Oba hojalygynyň meliorasiýasy kafedrasynyň müdiri

Şatlyk PYGAMOW
Oba hojalygynyň meliorasiýasy kafedrasynyň mugallymy