Türkmen oba hojalyk institutynda Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany ýylynda dabaraly bellenilýän “Bilimler we talyp ýaşlar güni” mynasybetli baýramçylyk dabarasy geçirildi

Daşoguz şäherinde ýerleşýän Türkmen oba hojalyk institutynda Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany ýylynda dabaraly bellenilýän “Bilimler we talyp ýaşlar güni” mynasybetli täze okuw ýylynyň başlanýandygyny aňladýan ilkinji jaň kakmak dabarasyna bagyşlanyp baýramçylyk çäresi geçirildi.

Onda ýaňlanan aýdymlarda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň bu günki dünýä ýüzündäki abraýy, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzy mundan beýläkde ösdürmekde milli bilim we ylym ulgamy özünde uly mümkinçilikleri jemleýändigi Gahrymanlarymyzyň, hormatly Prezidentimiziň eziz Türkmenistany gülledip ösdürmekde alyp barýan tutumly işleriniň giň gerimli beýany aýdyň şöhlelenip köňüllere nur bagyşlady.

Şatlyk-şowhuna beslenen baýramçylyk çäresinde nobatdaky ýokary okuw mekdebine kabul edilen talyplara institutynyň simwoliki açarynyň hem-de talyplyk şahadatnamasynyň gowşurylmagy mynasybetli edebi-sazly çykyşlary, okap beren buýsançly çykyşlary baýramçylyk ruhuny has hem arşa galdyryp, dabara gatnaşyjylaryň göwün guşlaryny ganatlandyrdy.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzy mundan beýläkde ösdürmekde milli bilim we ylym ulgamy özünde uly mümkinçilikleri jemleýär. Hut şonuň üçin milli Liderimiziň baştutanlygynda eziz Diýarymyzda ilki bilen ylym-bilimiň ileri tutylýan ýörelgelere öwrülendigi baradaky çykyşlar baýramçylyk dabarasynyň düýp özenini düzdi.

Şeýle-de dabaranyň dowamynda ýokary okuw mekdebinde däp bolup gelýän ilkinji jaň kakmak dabarasy boldy. Bu kakylan jaň bagtyýar talyplaryň kalbynda şowlulygyň hem-de bagtyýarlygyň sesi bolup ýaňlandy. Baýramçylyk dabarasynyň ahyrynda oňa gatnaşyjylar Döwlet baýdagymyzyň saýasynda ylym-bilim alýan ýaşlaryň ýokary medeniýetli, ruhubelent, watansöýüji adamlar bolup ýetişmekleri ugrunda edýän taýsyz tagallalary üçin Hormatly Prezidentimize alkyş sözlerini aýtdylar.

Soňra ýokary okuw mekdebiniň 1-nji ýyl talyplary institutyň muzeýi hem-de kitaphanasy bilen tanyş boldular. “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” atly ilkinji okuw sapagy täze okuw ýylynyň badalgasy boldy.


M. Ballyýew