Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli “Öňe, öňe, diňe öňe bedew batly Türkmenistan” atly aýdym-sazly baýramçylyk dabarasy geçirildi

Türkmen oba hojalyk institutynyň dabaralar meýdançasynda “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynda dabaraly bellenilýän Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli “Öňe, öňe, diňe öňe bedew batly Türkmenistan” atly aýdym-sazly dabaraly baýramçylyk çäresi geçirildi.

Ýaňlanan aýdymlarda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň bu günki dünýä ýüzündäki abraýy, türkmen bedewiniň waspy, hormatly Prezidentimiziň eziz Türkmenistany gülledip ösdürmekde alyp barýan tutumly işleriniň giň gerimli beýany aýdyň şöhlelenip köňüllere nur bagyşlady. Şatlyk-şowhuna beslenip baýramçylyk ruhunda geçirilen bu baýramçylyk dabarasyna we baýramçylyk çäresine gatnaşan ýokary okuw mekdebiniň mugallymlardyr talyp ýaşlary şeýle-de dabara gatnaşýan myhmanlar ruhy lezzet aldylar. Bagtyýar talyplaryň ýerine ýetirilen tanslary Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň mynasyp waspçysy bolup köňüllere nur çaýdy.

Baýramçylyk dabarasynyň ahyrynda oňa gatnaşyjylar başymyzyň täjine deňelýän mukaddes Tugumyz asuda, erkin, abadan durmuşymyzyň kepili bolup, hemişe belentde pasyrdamagyny, Döwlet baýdagymyzyň saýasynda ylym-bilim ýaşlaryň ýokary medeniýetli, ruhubelent, watansöýüji adamlar bolup ýetişmekleri ugrunda edýän taýsyz tagallalary üçin Hormatly Prezidentimize alkyş sözlerini aýtdylar.