NAZARYÝET BILEN TEJRIBE UTGAŞÝAR

Türkmen oba hojalyk institutynyň talyp ýaşlary hem özleriniň nazaryýetde alan bilimlerini tejribelikler arkaly çuň özleşdirmekde Daşoguz welaýatynyň öňdebaryjy hojalyklarynda bolup yzygiderli kämilleşýärler.

Ýokary okuw mekdebiniň Ýyladyşhana hojalygy hünäriniň talyplary ýyladyşhana şertlerinde ösdürilip ýetişdirilýän gök ekinler bolan pamidoryň, bulgar burçunyň dürli görnüşli sortlary bilen tanyş boldular.

Bu ýerde bolan talyplar gök ekinleriň adaty ekilişinden ýyladyşhana şertlerinde ösdürilip ýetişdiriliş aýratynlyklaryny içgin öwrendiler, bu babatda halypa mugallymlary ýyladyşhana alnyp barýan işleri barada özleriniň degerli maslahatlaryny berýärler.

Şeýle bagtdan paýly bagtyýar talyp ýaşlar özleri barada edýän aladalary üçin Hormatly Prezidentimize alkyş sözlerini aýtýarlar. Arkadagly Serdarymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, tutumly işleriniň rowaç bolmagyny arzuw edýärler.

Guramaçylyk topary.