Türkmen oba hojalyk institutynda Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň täze neşir edilen «TÜRKMENIŇ DÖWLETLILIK ÝÖRELGESI» atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

Şu gün Türkmen oba hojalyk institutynda Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň täze neşir edilen “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitabynyň çap edilmegine bagyşlanyp professor-mugallymlaryň we talyp ýaşlaryň gatnaşmagynda tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.

Dabarada çykyş edenler Türkmenistanyň hormatly il ýaşulusy Arkadag Prezidentimiz täze kitabynda halkymyzyň dünýä nusgalyk asylly ýörelgeleri barada özüniň parasatly oý-pikirlerini beýan etmek bilen, milletimiziň ýagşy dessurlaryna, Watanyň abadançylygyny üpjün etmekde, häzirki nesilleri terbiýelemekde eýeleýän ornuna möhüm ähmiýet berýändigini nygtadylar.

Eserde halkymyzyň milli mirasyny düýpli öwrenmek, ony aýawly saklamak, giňden wagyz etmek hem-de geljek nesillere ýetirmek bilen baglanyşykly meseleler esasy orny eýeleýär. Häzirki döwürde bu ugurda döwlet Baştutanymyzyň ýolbaşçylygynda maksada gönükdirilen ylmy işler geçirilýär. Hormatly Prezidentimiz täze eserinde taryhy çeşmeleri, toplanan maglumatlary ylmy esasda öwrenip, rejeläp, has-da kämilleşdirip, kitapda jemläpdir.

Şatlyk-şowhuna beslenen bu tanyşdyrylyş dabarasynda ýaňlanan aýdymlarda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň bu günki dünýä ýüzündäki abraýy, türkmen bedewleriniň waspy, Bitarap ýurdumyzyň bedew batly okgunly ösüşleri, hormatly Prezidentimiziň eziz Türkmenistany gülledip ösdürmekde alyp barýan tutumly işleriniň giň gerimli beýany aýdyň şöhlelenip köňüllere nur bagyşlady.

Mähriban Arkadagymyzyň adyna “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitabynyň neşir edilmegi mynasybetli tüýs ýürekden çykýan gutlaglaryny, alkyş sözlerine aýdyp, Milli Liderimize türkmen halkynyň agzybir, bolelin asuda durmuşda ýaşamagy üçin alyp barýan işleri bilen bir hatarda ylmyň inçe syrlaryny ele alyp ýiti galamynyň astynda kemala gelýän kitaplaryny yzygiderli halkymyza peşgeş berýändigi üçin çäksiz hoşallyklaryny beýan edip, Hormatly Arkadagymyzyň başynyň dik, janynyň sag, il ýurt bähbitli beýik işlerinde rowaçlyklaryň ýaran bolmagyny arzuw etdiler.

M.Ballyýew