YLYMLARYŇ AK ÝOLUNDA, ÖŇE BARÝAR BAGTLY ÝAŞLAR

Daşoguz şäherinde ýerleşýän Türkmen oba hojalyk institutynda Halkyň Arkadagly zamanasy ýylynda dabaraly bellenilýän Ylymlar güni mynasybetli “Ylymlaryň ak ýolunda, öňe barýar bagtly ýaşlar” atly aýdym-sazly baýramçylyk çäresi geçirildi.

Onda ýaňlanan aýdymlarda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň bu günki dünýä ýüzündäki abraýy, Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzy mundan beýläkde ösdürmekde milli bilim we ylym ulgamy özünde uly mümkinçilikleri jemleýändigi Gahryman Arkadagymyzyň, hormatly Prezidentimiziň eziz Türkmenistany gülledip ösdürmekde alyp barýan tutumly işleriniň giň gerimli beýany aýdyň şöhlelenip köňüllere nur bagyşlady.

Şatlyk-şowhuna beslenen baýramçylyk çäresinde ýerine ýetirilen tanslar baýramçylyk ruhuny has hem arşa galdyryp, dabara gatnaşyjylaryň göwün guşlaryny ganatlandyrdy. Şeýle-de Gahryman Arkadagymyzyň hem-de Arkadagly Serdarymyzyň adyna alkyşlar, buýsançly şygarlar belent ýaňlandy. Ruhubelentlik ýagdaýynda geçen baýramçylykdan ruhlanan dabara gatnaşyjylar “Öňe, Öňe, Diňe Öňe Jan Watanymym Türkmenistan” şygaryny uly joşgun bilen ýerine ýetirdiler.

Aýdym-sazly baýramçylyk çäresine gatnaşyjylar soňra Medeniýet merkeziniň giň eýwanynda ýaýbaňlandyrylan sergä tomaşa etdiler. Bu sergide ýokary okuw mekdebinde sanly ulgamyň mümkinçiliklerinden peýdalanyp alnyp barylýan ylmy-barlag işleriniň taslamalary, maketleri ýerleşdirilipdir.

Baýramçylyk dabarasynyň ahyrynda oňa gatnaşyjylar Döwlet baýdagymyzyň saýasynda ylym-bilim ýaşlaryň ýokary medeniýetli, ruhubelent, watansöýüji adamlar bolup ýetişmekleri ugrunda edýän taýsyz tagallalary üçin Hormatly Prezidentimize alkyş sözlerini aýtdylar.