Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly-drama teatrynyň artistleriniň, tanymal medeniýet sungat ussatlarynyň gatnaşmagynda “Millilik – nesil terbiýesiniň özeni” atly şygar bilen aýdym-sazly döredijilik duşuşygy geçirildi

Ýaşlarda ata-babalarymyzyň müňýyllyklaryň dowamynda kemala getiren mertlik, edermenlik, watansöýüjilik, halallyk, ruhubelentlik, päkýüreklilik, arassa ahlaklylyk, zähmetsöýerlik ýaly häsiýetleri terbiýelemek hem-de olarda milli mirasymyza bolan sarpany kemala getirmek maksady bilen şeýle-de mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 31 ýyllyk baýramy mynasybetli Türkmen oba hojalyk institutynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly-drama teatrynyň artistleriniň, tanymal medeniýet sungat ussatlarynyň gatnaşmagynda “Millilik – nesil terbiýesiniň özeni” atly şygar bilen aýdym-sazly döredijilik duşuşygy geçirildi

Onda ýaş nesle döwrebap bilim we terbiýe bermek işinde millilik, peder ýörelgelerine ugrukdyrmagyň, olara bu hakda zerur bilimi we düşünjeleri bermegiň, ýaramaz endikleri kemala getirmegiň iňňän uly jogapkärlidigi, ýaramaz endikleriň ynsan durmuşynda has-da ýaş nesilleriň geljegi üçin zyýan berýändigi dogrusynda çykyşlar diňlenildi.

Aýdym-sazly döredijilik duşuşygynda çykyş edenler Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Serdarymyzyň çäksiz aladalary bilen halkymyzyñ ýagty gelejegi üçin ýaş nesillerimizi ata-baba gelýän millilik terbiýesine çekmek ugrunda asylly işleriň edilýändigi barada giňişleýin gürrüň berdiler.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly-drama teatrynyň artistleriniň, tanymal medeniýet sungat ussatlarynyň gatnaşmagynda geçirilen döredijilik duşuşygynda tanymal sungat ussatlarynyň ussatlyk bilen ýerine ýetirmeginde Berkarar Watanymyzyň, baky Bagtyýarlygymyzyň, Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Serdarymyzyň başlangyçlary bilen alnyp barylýan maksatnamalaýyn işleriň waspyny belentden ýetirýän aýdymlar ýaňlandy.

Döredijilik duşuşygynyň ahyrynda oňa gatnaşyjylar eziz Diýarymyzda halkymyzyň bagtyýar ýaşamagy barada edýän aladalary edýän Arkadagly Serdarymyza türkmen halkynyň agzybir, bolelin asuda durmuşda ýaşamagy üçin alyp barýan işleri bilen bir hatarda çuňňur zehininiň astynda kemala gelýän kuwwatly Watanymyzyň geljekki eýeleri, talyp ýaşlar hakynda birnäçe mümkinçilikleri döredip berýändigi üçin çäksiz hoşallyklaryny beýan edip, Hormatly Prezidentimiziň başynyň dik, janynyň sag, il ýurt bähbitli beýik işlerinde rowaçlyklaryň ýaran bolmagyny arzuw etdiler.

Guramaçylyk topary