Türkmen oba hojalyk instituty

Oba hojalyk pudagyna ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak - biziň baş maksadymyz!

Image placeholder

Türkmen oba hojalyk institutyna hoş geldiňiz!

Türkmen oba hojalyk instituty Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň täze açylan ýaş ýokary okuw mekdepleriniň biridir...

Doly okamak

Image placeholder

Ylym-bilim ýaşaýyşdyr

Döwletimiz ýaş türkmenistanlylaryň ajaýyp bilim we terbiýe alyp, eziz Watanymyza we halkymyza mynasyp hyzmat etmegi üçin ähli şertleri döredýär. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň öz çykyşlarynda belleýşi ýaly, biziň esasy wezipämiz halkymyzyň taryhyny bilýän, ýurdumyzyň häzirki döwürde gazanýan uly üstünliklerine buýsanýan, Garaşsyz Türkmenistanyň şan-şöhratyny has-da artdyrmaga çalyşýan hakyky watançylaryň ýokary bilimli neslini ýetişdirmekden ybaratdyr.

0 Talyp sany
0 ýyldan bäri
0 Mugallymlaryň sany
0 Uçurymlaryň sany

Täzelikler

Ýurdumyzyň we institutymyzyň täzelikler bölümi