Türkmen oba hojalyk instituty

Oba hojalyk pudagyna ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak - biziň baş maksadymyz!

Image placeholder

Türkmen oba hojalyk institutyna hoş geldiňiz!

Türkmen oba hojalyk instituty Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň täze açylan ýaş ýokary okuw mekdepleriniň biridir...

Doly okamak

Image placeholder

ÝAŞLAR DÖWLETIMIZIŇ KUWWATLY GÜÝJÜDIR

Häzirki wagtda hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary bilen döwlet derejesine göterilen ýaşlar syýasaty üstünlikli dowam etdirilýär. Ýaşlarymyzyň bilimli, ylymly, beden we ruhy taýdan sagdyn, iň esasysy bolsa, hemmetaraplaýyn kämil, watansöýüji we ynsanperwer şahsyýetler hökmünde kemala gelmegi üçin ähli şertlerdir, mümkinçilikler döredilýär.

0 Talyp sany
0 Mugallymlaryň sany
0 ýyldan bäri
0 Uçurymlaryň sany

Täzelikler

Ýurdumyzyň we institutymyzyň täzelikler bölümi