ALYM ARKADAGYMYZYŇ ATALYK KITAPLARY ÝOLUMYZA ŞAMÇYRAG

Türkmen oba hojalyk institutynda talyp ýaşlaryň arasynda Gahryman Arkadagymyzyň atalyk kitaplarynda beýan edilýän edebi hem ebedi, milli hem medeni, syýasy hem ruhy pikirleri giňden wagyz etmek maksady bilen “Alym Arkadagymyzyň atalyk kitaplary ýolumyza şamçyrag” ady bilen tegelek stoluň başyndaky söhbetdeşlik geçirildi

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda ata Watanymyz Türkmenistanda durmuşa geçirilýän halk hojalygynyň ähli pudaklaryny gurşap alan giň gerimli özgertmeler Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe bagtyýar halkymyzyň şatlygyny has-da goşalandyrýar. Alym Arkadagymyzyň paýhasyna ýugrulan atalyk kitaplarynyň ähmiýetini giňden açyp görkezmek, beýan edilen gymmatly maglumatlary talyplaryň arasynda wagyz etmek maksady bilen geçirilen tegelek stoluň başyndaky söhbetdeşlikde çykyş edenleriň nygtaýşy ýaly kalbyňy gaplan bu joşgunly owaz geljegimiziň aýdyň, ertelerimiziň nurana boljagyna ynamy, Gahryman Arkadagymyza bolan çäksiz hormaty has-da berkidýär.

Şu günler döwrümiziň Baş Binagärleri Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň kämil paýhasy bilen döredilýän şäher, onda gurulýan binalar geljek nesillerimize ýadygär galyp, diňe bir döwrebap şäheriň däl, eýsem, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrümizde ýetilýän belent sepgitler baradaky taryhy hakykaty äleme ýaýar. “Arkadag” şäheriniň çawy ýedi yklyma ýaň salar.

Şatlyk-şowhuna beslenen tegelek stoluň başyndaky söhbetdeşlikde ýaňlanan aýdymlarda Gahryman Arkadagymyzyň parasatly başlangyçlary esasynda başy başlanan maksatnamalaýyn işleriň häzirki Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrümizde Arkadagly Serdarymyz tarapyndan üstünlikli amal edilýän işleriň, berkarar Watanymyzyň ösüş-özgertmeleriniň beýany ýetirildi.

Işjeň ýagdaýda geçen baýramçylyk çäresiniň ahyrynda oňa gatnaşyjylar ýurdumyzda ylym-bilimi ösdürmek, dünýä derejesine çykarmak barada edýän aladalary üçin Gahryman Arkadagymyza hem-de Arkadagly Serdarymyza alkyş sözlerini aýtýarlar. Arkadagly Serdarymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, tutumly işleriniň rowaç bolmagyny arzuw edýärler.