Türkmen oba hojalyk institutynda professor-mugallymlaryň, hünärmenleriň, aspirantlaryň we talyplaryň gatnaşmagynda “Atalaryň göreldesi – nesilleriň ýörelgesi” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi

Türkmen oba hojalyk institutynda Güneşli Diýarymyzda giňden we dabaraly bellenilýän Beýik Ýeňşiň 78 ýyllygy mynasybetli ýokary okuw mekdebiniň professor-mugallymlaryň, hünärmenleriň, aspirantlaryň we talyplaryň gatnaşmagynda “Atalaryň göreldesi – nesilleriň ýörelgesi” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi.

Daşoguz şäherinde ýerleşýän Türkmen oba hojalyk institutynda “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynda dabaraly bellenilýän Beýik Ýeňşiň 78 ýyllyk baýramy mynasybetli “Atalaryň göreldesi – nesilleriň ýörelgesi” atly professor-mugallymlaryň, hünärmenleriň, aspirantlaryň we talyplaryň gatnaşmagynda ylmy-amaly maslahat geçirildi.

Onda çykyş edenler Beýik Watançylyk urşy ýyllarynda duşmana garşy aldym-berdimli söweşlerde türkmen ýigitleriniň görkezen gaýduwsyz batyrlygy, gahrymançylygyň, mertligiň, mukaddes ata Watana wepalylygyň belent nusgasyny görkezen uruş weteranlaryň, tylda gaýratly zähmet çeken uruş döwrüniň gelin-gyzlarynyň, oglan-uşaklaryň taryh edermenliklerini uly buýsanç bilen giňişleýin gürrüň berdiler.

Türkmen üçin watançylyk kasamy belent mukam, mukaddes söz bolup ýaňlanýar. Kasama wepalylyk, lebze halallyk türkmen ýigitlerini bezeýän häsiýet. Watançylyk kasamyny kabul edip, Watany döş gerip goramaga taýýar bolup söweşe giren türkmen mertleriniň öňünde hiç bir ýow, hiç bir duşman durup bilmändir. Arslan kimin arlap, gaplaň kimin topulyp söweşe giren ýigitlerimiziň mertligi bilen bir hatarda, harby tilsimleri ussatlyk bilen ulanyşlary, olardan baş çykaryşlary, türkmen ýigitleriniň ruhubelentligi görenleri haýrana goýupdyr.

Ylmy-amaly maslahatyň ahyrynda oňa gatnaşyjylar Döwlet baýdagymyzyň saýasynda ylym-bilim ýaşlaryň ýokary medeniýetli, ruhubelent, watansöýüji adamlar bolup ýetişmekleri ugrunda edýän taýsyz tagallalary edýän Gahryman Arkadagymyza şeýle-de Arkadagly Serdarymyza alkyş sözlerini aýtdylar.

Soňra ylmy-amaly maslahaty öz işini bölümçelerde dowam etdi.