GALLA ORAGY ÜSTÜNLIKLI DOWAM EDÝÄR

Türkmen oba hojalyk institutynyň talyplary şu günlerki dowam edýän galla oragy möwsümde özleriniň halypa mugallymlarynyň ýolbaşçylygynda institutyň Okuw-tejribe hojalygynda ylmy esasda ösdürilip ýetişdirilen bugdaý oragyna Türkmen oba hojalyk institutyna hormatly Prezidentimiziň daşary ýurtlardan sowgat beren “CLACC” kysymly kombaýynlaryna erk edip işjeň gatnaşýarlar.

Türkmen oba hojalyk institutynyň talyp ýaşlary özleriniň nazaryýetde alan bilimlerini tejribelikler arkaly çuň özleşdirmekde Daşoguz welaýatynyň öňdebaryjy hojalyklarynda bolup yzygiderli kämilleşýärler. Ýokary okuw mekdebiniň Oba hojalygyny mehanizmleşdirmek hem-de Tehniki hyzmatyň guralyşy we tehnologiýa hünäriniň talyplary Halkyň Arkadagly zamanasy ýylynda ýetişdiren guşgursak ak bugdaýly pellerde bolmaklary aýratyn täsirlere beslendi. Talyp ýaşlar bu ýokary okuw mekdeniň Okuw-tejribe hojalygynda ylmy esasda ýetişdirilen bugdaýly meýdanlarda bolup, Türkmen oba hojalyk institutyna hormatly Prezidentimiziň daşary ýurtlardan sowgat beren “CLAAs” kysymly kombaýynlaryna erk edip bugdaý oragyna işjeň gatnaşýarlar.

Bagtyýar talyplar ak bugdaýyň ideg işleri, ösdürilip ýetişdiriliş aýratynlyklary, sortlar boýunça aýratyn saklanyş şertleri bilen içgin tanyş boldular.

Bu ýerde halypa mugallymlar hem-de tejribeli mehanizatorlar bol hasyly isripsiz ýygnamakda mehanizatorlara möhüm ugruň degişlidigi, şonuň üçin bu hünäri ele almagyň inçe tilsimleri barada özleriniň degerli maslahatlaryny berdiler.

Şu babatda geljekki oba hojalyk hünärmenlerine halypa mehanizatorlar, tejribeli hünärmenler, ýokary okuw mekdebiniň halypa mugallymlary özleriniň ýakyndan kömeklerini berýärler, iş usullaryny ele almaklyk üçin şert döredýärler.

Şeýle bagtdan paýly bagtyýar talyp ýaşlar özleri barada edýän aladalary üçin Hormatly Prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar. Arkadagly Serdarymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, tutumly işleriniň rowaç bolmagyny arzuw edýärler.